^ Back to Top

ประกวดออกแบบร้านค้าเคลื่อนที่ รางวัลราชสีห์ หัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง”

ประกวดออกแบบร้านค้าเคลื่อนที่ รางวัลราชสีห์ หัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท สยามสินธร จำกัด ในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบร้านค้าเคลื่อนที่ รางวัลราชสีห์ ในหัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง” เนื่องในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558 ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระปรีชาญาณด้านการพาณิชย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การออกแบบตกแต่งร้านค้าเคลื่อนที่ ซึ่งร้านค้าเคลื่อนที่จำหน่ายอาหารนับเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ เฉพาะตัวของประเทศไทยที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป บนท้องถนน ร้านอาหารเล็ก ๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนครัว ขนาดเล็กกระจายตัวให้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยรูปแบบที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

หัวข้อการประกวด
“ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง”

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ประเภท อาหารริมทาง

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน

 • รอบคัดเลือก พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและมีความเป็นไปได้ในการนำไปสร้างจริง (วงเงินที่สร้างรถต้นแบบ ไม่เกิน 30,000 บาท) เพื่อนำไปพัฒนาและสร้างต้นแบบ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ผลงาน
 • รอบพิจารณาตัดสินรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจะดำเนินการจัดนิทรรศการผลงานที่เข้ารอบในลักษณะ การใช้งานจริง เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลภายในงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ เสน่ห์วิถีไทยริมทาง”
2. ผู้ส่งผลงานแสดงรูปแบบการใช้งานของร้านค้า ภาพร่าง แนวความคิด รวมไปถึงขนาด สีสัน และวัสดุโดยละเอียด ทั้งนี้ ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 1.50 x 2.00 เมตร (ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กำหนด) และผลงานที่ออกแบบต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก มีระบบการบริหารจัดการความสะอาด สามารถนำไปพัฒนาเพื่อใช้งานจริงได้
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องนำเสนอลงบนกระดาษขนาด A2 จำนวน 2 แผ่น ติดผลงานลงบนวัสดุที่มีความแข็ง สามารถตั้งอยู่ในแนวตั้ง บนผลงานจะต้องไม่แสดงชื่อหรือสถาบันที่กำลังศึกษาของเจ้าของผลงาน โดยให้ติดใบสมัครที่ได้กรอกรายละเอียดของเจ้าของผลงาน ลงบนด้านหลังผลงานเท่านั้น
4. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาสถาบันที่กำลังศึกษา
5. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถนำผลงานทั้งหมดไปใช้หรือปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
7. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
รอบคัดเลือก
1. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน รองประธานกรรมการ
    คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์)
3. อาจารย์สัญญา สุขพูล กรรมการ
4. อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน กรรมการ
5. อาจารย์ถวัลย์ วงษ์สวรรค์ กรรมการ
6. อาจารย์ธัชวิทย์ สีบุญเรือง กรรมการและเลขานุการ
รอบตัดสินรางวัล ประกอบด้วย
1. ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รองประธานกรรมการ
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์)
3. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง)
4. อาจารย์พลชัย เพชรปลอด กรรมการ
5. นายประธาน ธีระธาดา กรรมการ
6. ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 50 ท่าน กรรมการ

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 35,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำหนดการ

 • ส่งผลงานรอบคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2558
 • ตัดสินผลงานรอบคัดเลือก วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ตัดสินผลงาน และประกาศผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558  ทาง
  • Facebook : RamaiiiDay
  • Facebook : Silpakorn Public Relations
 • การจัดแสดงผลงานการออกแบบ จัดที่งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

สถานที่ติดต่อส่งผลงาน

 • สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • โทร. 0 2849 7538 , 0 2849 7564
 • โทรสาร 0 2849 7563
 • E-mail: SU-PR@su.ac.th
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
  • Facebook : Ramaiiiday
  • Facebook : Silpakorn Public Relations
Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
20 Feb 2015 10:00 to 30 Apr 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.