^ Back to Top

ประกวดแบบ "ASA International Design Competition DENSITY | DENSE CITY"

ASA International Design Competition DENSITY | DENSE CITY

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ "ASA International Design Competition DENSITY | DENSE CITY" ชิงเงินรางวัล พร่อมโล่รางวัล

DESIGN BRIEF
พื้นที่สาธารณะของเมืองเป็นที่เชื่อมโยงผู้คนที่หลากหลายมามีส่วนร่วมในพื้นที่ส่วนกลางอันเดียวกัน เป็นพื้นที่แห่งการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อน พื้นที่สันทนาการ พื้นที่จัดงานสาธารณะ พื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางการเมือง และอื่นๆอีกมากมาย พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

ประชากรโลกทุกวันนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมืองก็มีความหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ มีเมืองมากมายทั่วโลกที่ประสบปัญหาสัดส่วนของพื้นที่สาธารณะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น และเป็นการยากขึ้นทุกทีที่จะเพิ่มพื้นที่สาธารณะแบบที่เคยมีมาเช่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือลานคนเมืองกว้างๆ เนื่องจากพื้นที่ว่างส่วนกลางเหลือน้อยลงทุกที

การประกวดแบบครั้งนี้ตั้งคำถามปลายเปิดว่าเราจะสามารถใช้สถาปัตยกรรมเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือ‘ผ่าตัด’เข้าไปในใจกลางความหนาแน่นของเมืองเพื่อที่จะเบียดแทรกพื้นที่สาธารณะอย่างใหม่เข้าไปอย่างไรได้บ้าง คำถามคือ อะไร ที่ไหน อย่างไร ที่เราจะสามารถเติมพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองให้ดีขึ้น อะไรที่ยังขาดหายไป อะไรที่ยังมีไม่พอ จะแทรกพื้นที่เข้าไปที่ไหนในขณะที่พื้นที่ว่างของเมืองดูเหมือนจะเหลืออยู่น้อยมาก เราจะให้ความหมายใหม่กับความหนาแน่นของเมืองในเชิงบวกอย่างไรดี

การประกวดแบบนี้ขอเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้พิจารณาเลือกหาพื้นที่จริงในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และนำเสนอโปรแกรมและงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงพื้นที่สาธารณะอย่างใหม่ที่จัดการกับปัญหาในระดับสเกลเมือง ด้วยการออกแบบในสเกลสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ต้องนำเสนอ การส่งประกวดต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ไซส์จริง และเมือง : งานประกวดต้องเลือกเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และเสนอเจาะจงไซส์จริง สำหรับการแทรกงานออกแบบเข้าไปในเมือง และอาจจะต้องแสดงหรืออธิบายถึงสภาพที่เป็นอยู่ของเมืองและของไซส์หากผู้ประกวดเห็นว่าจำเป็นต่อการเข้าใจงานของคณะกรรมการ
2. งานออกแบบ : ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอเพื่อที่จะแสดงถึงงานออกแบบ
3. คำบรรยาย : ไม่เกิน 300 คำ

รูปแบบการนำเสนอ

 • กระดาษขนาด A1 (594 x 841 มม.) สองแผ่น แต่ละแผ่นให้แสดงในแนวตั้ง แต่ละแผ่นผนึกลงบนบอร์ดที่มีความแข็งและเบา หนาไม่เกิน 20 มม. แต่ละแผ่นให้มีเลขหน้าอยู่ที่มุมขวาล่าง
 • บนบอร์ดต้องไม่ปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน โดยแต่ละผลงานให้มีหมายเลขผลงานซึ่งเลือกโดยผู้ส่งประกวด หมายเลขผลงานให้ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่3ตัวอักษร ตามด้วยตัวเลขอารบิก4ตัวเลข (เช่น ASA1234) ให้มีหมายเลขผลงานขนาด 20 มม. ติดอยู่ที่มุมขวาล่างที่ด้านหลังของแต่ละบอร์ด
 • แต่ละผลงาน ให้มีเอกสารขนาด A4 (210 x 297 มม.) ระบุหมายเลขผลงาน ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ส่งประกวด อายุ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต รับรองสำเนาถูกต้อง ใส่ลงในซองปิดผนึก โดยมีหมายเลขผลงานอยู่ทั้งบนเอกสารและบนซอง
 •  แต่ละผลงาน ให้มี CD รวบรวมไฟล์งาน ใส่ในซองปิดผนึก โดยมีหมายเลขผลงานอยู่ทั้งบนแผ่น CD และบนซอง CD นี้ให้มีไฟล์ดังต่อไปนี้:
  • ไฟล์ drawing ทั้งหมด (.dwg format)
  • ไฟล์ภาพของแต่ละภาพที่ปรากฏในบอร์ดผลงาน (.jpg format, ขนาดตามที่แสดงในบอร์ดผลงาน ความละเอียดอย่างน้อย150 dpi)
  • ไฟล์คำบรรยายงาน (.doc หรือ .docx format)
 • ไฟล์ของแต่ละบอร์ดตามที่จัดหน้ากระดาษแล้ว (.jpg format, size A1 at 150 dpi) ชื่อไฟล์แต่ละไฟล์ ให้ขึ้นต้นด้วยหมายเลขผลงาน (เช่น ASA1234-sheet01.jpg)
 • ให้ใช้เฉพาะภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ให้ส่งทุกสิ่งมาในคราวเดียวกัน

ที่อยู่ในการจัดส่งผลงาน

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถ.พระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • การประกวดเป็นการประกวดนานาชาติ เปิดสำหรับทุกคน สามารถเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้
 • สามารถส่งประกวดได้มากกว่าหนึ่งผลงาน
 • ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด และผู้ส่งประกวดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
 • สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ในทุกรูปแบบ

กำหนดการ

 • 2 เมษายน 2558 วันสุดท้ายของการรับผลงาน
  หมายเหตุ: ผลงานที่ส่งต้องมาถึงยังสถานที่ส่งผลงานไม่เกิน 17:00 น. ของวันปิดรับผลงาน
 • 21 เมษายน 2558 ประกาศผลการประกวด
 • 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 ผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือก จะถูกจัดแสดงที่งานอาษา 2015 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1: 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโล่ห์รางวัล
 • รางวัลที่ 2: 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโล่ห์รางวัล
 • รางวัลที่ 3: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ และโล่ห์รางวัล
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล: 500 ดอลลาร์สหรัฐ และโล่ห์รางวัล

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

 • คุณ ดวงฤทธิ์ บุนนาค
 • ดร. ต้นข้าว ปาณินท์
 • คุณ บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธุ์
 • คุณ วสุ วิรัชศิลป์
 • ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ
 • คุณ ทวิตีย์ วัชราภัย
 • คุณ ปิตุพงษ์ ชวกุล
 • คุณ นนทวัฒน์ เจริญชาศรี

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
  248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • Tel: (662) 319-6555
 • Fax: (662) 319-6419
 • Email: asaisaoffice@gmail.com
 • Web Site: www.asa.or.th
Deadline: 
16 Dec 2014 10:00 to 02 Apr 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.