^ Back to Top

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัล และเงินสนับสนุนโครงการมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่ได้มาจากการศึกษาทำประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  ให้แก่นิสิต นักศึกษา และสร้างประสบการณ์ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป
 3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะในกลุ่มนิสิต  นักศึกษา ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำงานสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสังคม

รูปแบบการประกวด 
ซึ่งแบ่งการประกวดโครงการพัฒนาสังคมออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

 1. เกษตรกรรม : โครงการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิต
 2. การศึกษา : โครงการสร้างเสริมทักษะให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
 3. การแพทย์ และสาธารณสุข : โครงการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี
 4. นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ในด้านอุตสาหกรรม และการผลิตเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติของผู้ส่ง

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในคณะหรือภาควิชาเดียวกัน และไม่จำกัดชั้นปี
 2. การส่งโครงการเข้าประกวดต้องมีนิสิต นักศึกษา ในกลุ่มจำนวน 4 คน ขึ้นไป พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 ท่าน (โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษาเท่า นั้น)

เงื่อนไขการประกวด
ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารรายละเอียดโครงการ  โดยมีเนื้อหาตรงตามคุณสมบัติ ดังนี้

 1. โครงการที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงการภายใต้ 4  สาขา ที่กำหนดไว้ โดยเลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง
 2. มีข้อมูลการทำโครงการครบถ้วน ประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผลของโครงการ , วัตถุประสงค์ของโครงการ , ข้อมูลพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย , ผู้ดำเนินโครงการ , งบประมาณที่ใช้จ่าย , แผนการดำเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอน , รูปแบบกิจกรรม , ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม) และการติดตามผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบอื่นๆ เช่น แบบแปลน ภาพถ่าย หรือข้อมูลต่างๆ
 3. ต้องเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม โดยชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถต่อยอดโครงการได้อย่างชัดเจน
 4. ต้องเป็นโครงการที่เป็นความต้องการจากชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
 5. งบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการไม่เกิน  300,000  บาท
 6. การทำโครงการไม่สามารถขอทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมได้
 7. ระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกเป็น  4  หัวข้อ  ได้แก่

 1. ความคิดสร้างสรรค์  และมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
 2. กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแล และขยายผลในการดำเนินโครงการต่อได้
 3. การมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
 4. ความสอดคล้องและครบถ้วนสมบูรณ์ในการออกแบบโครงการ

รางวัลที่ได้รับ

 • โครงการชนะเลิศ สาขาละ 1 โครงการ รวมจำนวน 4 โครงการ
  • ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  • เกียรติบัตร
  • ทุนสนับสนุนสำหรับการทำโครงการ ตามแผนงบประมาณ โครงการละ 300,000 บาท
  • เงินรางวัล โครงการละ 100,000 บาท
  • เงินสมทบองค์กรการศึกษา โครงการละ 50,000 บาท
 • โครงการยอดเยี่ยม (โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน  15  โครงการ)
  • เกียรติบัตร
  • เงินรางวัลโครงการละ 50,000 บาท
  • เงินสมทบองค์กรการศึกษา  โครงการละ 10,000 บาท
 • โครงการยอดนิยม (Popular Vote) จำนวน 1 โครงการ
  • เกียรติบัตร
  • ทุนสนับสนุนสำหรับการทำโครงการ ตามแผนงบประมาณ 300,000 บาท
  • เงินรางวัล 50,000 บาท
  • เงินสมทบองค์กรการศึกษา 20,000 บาท

วิธีการสมัคร

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
 • กรอกรายละเอียดใลสมัครให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารรายละเอียดโครงการ และส่งมาที่
  โครงการกระทิงแดง U Project
  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด 
  เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 092-2538273

Total Prize Money: 
3,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Sep 2014 10:00 to 30 Nov 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.