^ Back to Top

ประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014”

ประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014”

นิตยสาร Garage Life Thailand ร่วมกับ Fragrant Group ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโรงจอดรถ “Garage Life Design Award 2014” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ นิสิต และนักศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัย
2. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบ มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 แบบ
3. การออกแบบต้องชัดเจน ประกอบด้วยผังพื้นรูปด้าน รูปตัด และภาพสามมิติ
4. ไม่จากัดรูปแบบ และเทคนิค
5. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและ รูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมด คืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป
6. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สนับสนุนหลัก
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
8. การป้องกันความเสียหายจากการขนส่งผลงาน ก่อนมาถึงบริษัทฯ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมประกวด
9. ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ (คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลการ ประกวดผลงาน แต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม)

ข้อกำหนดในการออกแบบ
1. เป็นแบบโรงจอดรถ ขนาดไม่เกิน 100 ตารางเมตร สูงไม่เกิน 3 พร้อม Hobby/Living Area ที่เป็นพื้นที่เดียวกัน และสามารถจอดรถได้อย่างน้อย 2 คัน
2. ใช้วัสดุ Green Material เท่านั้น (วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน
3. เรื่องการจัดการผลของคุณภาพอากาศที่สามารถอยู่อาศัยได้จริง โดยใช้วัสดุที่คำนึงถึง Carbon footprint
4. เป็นโรงจอดรถที่มีสามารถปกป้องรถยนต์จากสภาพภูมิอากาศ แสงแดด และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังเข้ากันได้ดีกับตัวบ้านและภูมิทัศน์โดยรอบความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการใช้งาน ร่วมกันในครอบครัว

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
1. ให้กำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนตามความเหมาะสม
2. ให้แสดงความคิดในการออกแบบมีความยาวไม่เกิน 150 คำ
3. ให้ใช้ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น
4. ให้แสดงรายละเอียดต่อไปนี้บนด้านหลังของแผ่นผลงานทุกแผ่น - ใส่ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้เข้าร่วมส่งเข้าประกวด ติดที่มุมขวาล่างด้านหลังของแผ่นงานทุกแผ่น
5. ส่งพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
6. พิมพ์ผลงานประกวดลงบนกระดาษขนาด  A1 (60 X 85 ซม.) จำนวน 1 แผ่น โดยใส่ในซองสีขาว ปิดผนึก พร้อมระบุสัญลักษณ์อักษร  “การประกวดแนวความคิดในการออกแบบโรงจอดรถ” บนขนาดความสูง 1 นิ้ว ไว้บริเวณมุมซ้ายล่าง บนหน้าซอง
7. และ/หรือ ส่งผลงานในรูปแบบของ JPEG ไฟล์มีความละเอียด 720 ppi ในโหมดสี RGB และมีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2.5 Mb ลงบนแผ่นซีดี หรือดีวีดี

การรับผลงานคืน
ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถรับผลงานคืนได้ที่ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (นิตยสาร Garage Life) ที่อยู่ 4/299 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า 66 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2522-1731-8 ต่อ 122, 123 แฟ็กซ์ 0-25223228 ภายหลังจากการประกาศผล เป็นเวลา 30 วัน โดยการรับด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ในการรับแทน หากไม่รับคืนภายในกำหนด ให้ถือว่างานชิ้นนั้นยินยอมให้ทางบริษัทฯดำเนินการตามสมควรต่อไป

การตัดสินการประกวด/เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินการประกวดตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
1 ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน

 • Creative Idea 30 คะแนน
 • องค์ประกอบศิลป์ 10 คะแนน
 • การนำเสนอผลงาน (Presentation) 10 คะแนน

2 ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง (Function) 30 คะแนน
3 ความเป็นไปได้ในงานก่อสร้าง 20 คะแนน
**สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 20 ชิ้น ให้เลือกสร้างผลงานได้ทั้งแบบภาพ 2 มิติ หรือการสร้างแบบจำลองขนาด 1:50 โดยทางผู้จัดจะสนับสนุนให้รายละ 5,000 บาท

รางวัล

 • รางวัลออกแบบโรงจอดรถยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 : 1 รางวัล เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (แบ่งเป็นผู้เข้าประกวด 100,000 บาท และมหาวิทยาลัย 50,000 บาท)
 • รางวัลออกแบบโรงจอดรถยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 : 1 รางวัล เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (แบ่งเป็นผู้เข้าประกวด 50,000 บาท และมหาวิทยาลัย 25,000 บาท)
 • รางวัลออกแบบโรงจอดรถยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 : 1 รางวัล เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (แบ่งเป็นผู้เข้าประกวด 30,000 บาท และมหาวิทยาลัย 15,000 บาท)
 • รางวัลชมเชยออกแบบโรงจอดรถ : 10 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาด

กำหนดการ

 • แถลงข่าวการประกวดออกแบบ : วันพฤหัสที่ 28 สิงหาคม 2557
 • วันอบรมและสัมมนา : วันจันทร์ที่ 1 กันยายน – วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
 • วันรับผลงาน : วันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน : วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557
 • วันตัดสิน : วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
 • วันประกาศผลและมอบรางวัล : วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2557

การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าว ต้องไม่เกินวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

การส่งผลงาน
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (นิตยสาร Garage Life) ที่อยู่ 4/299 หมู่ 5 ซ.ลาดปลาเค้า 66 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2522-1731-8 ต่อ 122, 123 แฟ็กซ์ 0-25223228

ติดต่อสอบถามรgพิ่มเติม
คุณวีระโชติ ดวงฤทัย และคุณวรัชญ์สรณ์ ลิขิตศิลปกุล
โทรศัพท์ : 0-2522-1731-8 ต่อ 122, 123
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Oct 2014 09:00 to 31 Oct 2014 17:30

Members Online

There are currently 0 users online.