^ Back to Top

ประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน”

ประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน”

สยามคูโบต้า ขอเชิญนักเรียนในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน KUBOTA Smart Kids 2014 ตอน “คิดส์ รัก ดิน” ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

กติตาและเงื่อนไข

 • ลำดับชั้นในการสมัคร
  • ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • สมาชิก 3 คนต่อทีม อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
  • แต่ละร.ร.สามารถส่งผลงานได้เพียง 3 ทีมเท่านั้น
  • สามารถส่งผลงานได้ทีมละ 1 ผลงาน
  • น้องๆ และอาจารย์ สามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

สิ่งที่ต้องนำส่ง
1. ใบสมัคร
2. เอกสารโครงงานที่มีรายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนดครบถ้วน (ไม่เกิน 5 หน้า )

 • เอกสารโครงงาน
 • รูปถ่าย หรือ Clip VDO
 • เอกสารอื่นๆ (หากมี)

นิยามโครงงานการอนุรักษ์ดิน

 • รักษา คุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก
 • ปรับปรุง คุณภาพดินที่เสียไปให้ดีขึ้น
 • ลด การกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลายของดิน
 • ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อนๆ พ่อแม่ พี่น้อง คนในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากดินอย่างชาญฉลาด

รอบการประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ

 • เกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 1
  • เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎกติกาและวัตถุประสงค์โครงการ
  • การเรียบเรียงเนื้อหามีความสอดคล้องกัน
  • โครงงานมีความแปลกใหม่น่าสนใจ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถต่อยอดกับโรงเรียนหรือชุมชนได้
   ​คัดเลือก 10 ทีม ระดับประถม 5 ทีม ระดับมัธยม 5 ทีม เพื่อเข้ามานำเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการ และร่วมกิจกรรมพิเศษที่สยามคูโบต้าจัดเตรียมให้ ฟรี)
 • กณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 2
  • รูปแบบการน าเสนอ
  • ความน่าสนใจ
  • โครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
   (คัดเลือกทีมชนะเลิศ จาก 10 ทีมสุดท้าย โดยแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ระดับ)

รางวัล (ระดับประถม 5 ทีม ระดับมัธยม 5 ทีม)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล 
  • ทุนการศึกษาน้องๆ 15,000 บาทต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
  • สนับสนุนโรงเรียน 15,000 บาทต่อทีม พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล 
  • ทุนการศึกษาน้องๆ 10,000 บาทต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
  • สนับสนุนโรงเรียน 10,000 บาทต่อทีม 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล
  • ทุนการศึกษาน้องๆ 5,000 บาทต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
  • สนับสนุนโรงเรียน 5,000 บาทต่อทีม 
 • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล
  • ทุนการศึกษาน้องๆ 2,500 บาทต่อทีม พร้อมเกียรติบัตร
  • สนับสนุนโรงเรียน 2,500 บาทต่อทีม 
 • สำหรับครูที่ปรึกษาทุกทีม จะได้รับเกียรติบัตรจาก สยามคูโบต้า

กำหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

ส่งเอกสารโครงงานได้ที่
ไปรษณีย์ถึง คณะกรรมการคัดเลือกโครงการ KUBOTA Smart Kids 2014 ซอยรามคำแหง 24(30) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
(หมายเหตุ ดูจากตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก อย่างไรก็ดีเอกสารทั้งหมดจะต้องถึงคณะกรรมการการคัดเลือก ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557หากเอกสารถึงหลังจากนี้จะถือว่าผลงานหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • Line: KUBOTA Smart Kids
 • โทร.09-9217-0825 
Deadline: 
02 Aug 2014 10:00 to 08 Aug 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.