^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข"

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงยี่ห้อ “อาท” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "ร้อยความฝัน ปันความสุข" ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เพื่อให้เด็กร้อยเรียงความฝันของตัวเอง ที่อยากจะทำสิ่งต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ผ่านทางภาพวาด ซึ่งทำให้เด็กได้ใช้จินตนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์

กติกาโครงการ 

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6
 2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้ดินสอสีไม้ระบายสีเท่านั้น
 3. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 4. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
 •  ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 •  ความสวย งาม 30 คะแนน
 •  ความสอดคล้องกับหัวข้อ 20 คะแนน
 •  เขียนสโลแกนถูกต้องครบถ้วน 10 คะแนน

ระยะเวลาส่งรูปเข้าประกวด 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2553

ประกาศผลการประกวด 30 สิงหาคม 2553

รางวัล
แบ่งออกเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนผู้ชนะการประกวด และรางวัลสำหรับโรงเรียน โดยมีรายละเอียดรางวัลแต่ละอันดับ ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  และโรงเรียนของนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษาสำหรับมอบให้นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ทุนละ 1,000 บาท โรงเรียนละ 10 ทุน
 •  รางวัลชมเชย สำหรับนักเรียน ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัล

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 58,000 บาท

Total Prize Money: 
58,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2010-08-30 (All day)
Deadline: 
15 Jun 2010 (All day) to 15 Aug 2010 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.