^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

ประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดเพศ และอายุ

ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายผ่านเลนส์จากกล้องดิจิตอลหรือฟิล์ม โดยต้องส่งภาพถ่าย ด้วยกระดาษอัดภาพแบบเต็มไฟล์ขนาด 16 x 24 นิ้วและนําส่งไฟล์ภาพนั้นในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล เช่นกัน โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่น CD-Rom ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff พร้อมระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่น CD-Romและบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดีรอม
 2. ภาพถ่ายผ่านมือถือ โดยต้องส่งภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Facebook Fanpage : Home Stay Standard Thailand เพื่อนํามาตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนโดยการโหวตต่อไป

หลักเกณฑ์การสงภาพเข้าประกวด

 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยว ตามรายชื่อแนบเท่านั้น
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สั้น กระชับ สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน และบรรยายถึงแรงบันดาลใจ หรือความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก E-mail address สถานที่ถ่ายภาพวัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพลงในแบบฟอร์มที่กรมการท่องเที่ยวกําหนดติดไว้ที่ด้านหลังของภาพ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นําผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดเวทีใดๆไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือพิมพ์แผ่นภาพ เว็บไซต์หรือเอกสารใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหน่าย หรือโฆษณามาก่อน
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ กรมการท่องเที่ยวมีสิทธิ์คัดเลือกนําไปจัดแสดงที่ต่างๆรวมถึงทําซ้ํา ดัดแปลง หรือพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภทโดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทําการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวด
 8. กรมการท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนภาพที่ส่งเข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ไม่เกิน 3 ภาพ และต้องไม่เป็นมุมภาพที่ซ้ํากัน และติดกรอบวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดสีดําขนาด 20 x 28 นิ้ว
 10. ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาแม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทําผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดกติกาจริง คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ใดๆ มิได้
 12. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม
 13. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

การรับสมัคร

 1. ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยวหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th หรือ Facebook Fanpage : Home Stay Standard Thailand
 2. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2557 ณ กรมการท่องเที่ยว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลภาพถ่ายผ่านเลนส์
  • รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลภาพถ่ายผ่านมือถือ
  • รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งภาพถ่ายผ่านเลนส์เข้าประกวด

 • ส่งด้วยตนเอง ณ สํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ หมายเลข 0 2216 6512 หรือ 0 2219 4010-7 ต่อ 618 และ 251 ในวันและเวลาราชการ
 • ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ 154 ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถ่ายโฮมสเตย์ไทย)
  หากส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันเวลาที่ประทับตราส่งวันสุดท้ายของวันหมดเขตรับสมัครเป็นเกณฑ์

ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล

 1. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินภาพถ่ายผ่านเลนส์และภาพถ่ายผ่านมือถือระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2557
 2. กรมการท่องเที่ยวจะประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายผ่านเลนส์และภาพถ่ายผ่านมือถือ ทางสื่อมวลชน เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th และ Facebook Fanpage : Home Stay Standard Thailand ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 3. กรมการท่องเที่ยวจะแจ้งเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดเข้ารับรางวัลในเวลาอันสมควร
Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
02 Jun 2014 10:00 to 16 Jul 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.