^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ครั้งที่ 13 "รางวัลพานแว่นฟ้า"

ประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ครั้งที่ ๑๓ "รางวัลพานแว่นฟ้า"

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ครั้งที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๗ ชิงรางวัลพานแว่นฟ้า แห่งรัฐสภาไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และเงินรางวัลมูลค่ารวม ๗๒๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังศรัทธา และส่งเสริมความเข้าใจใน สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของประชาชน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะการประพันธ์เรื่องสั้นและบทกวี
๓. เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่า ให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย
๔. เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวด
๑. ประชาชนทั่วไป
๒. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
๓. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้เขียน หรือผู้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนผู้เขียน หรือถือลิขสิทธิ์แทนผู้เขียนตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียน
๔. ผู้เขียนหนึ่งคนมีผลงานส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทละ ๑ เรื่อง
๕. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ครั้งแรกใน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่าง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน ในกรณีที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความ
๖. น่าเชื่อถือ และมีการระบุวัน เดือน ปี เวลาที่เผยแพร่ครั้งแรกอย่างชัดเจน หากลิงค์ (Link) ที่ส่งมาใช้ไม่ได้ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี และเวลาที่ชัดเจน หรือคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือ จะถือว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นโมฆะ และไม่รับพิจารณา
๗. เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่ง ดัดแปลงเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้อื่นเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นการสร้างสรรค์ของตน หากมีการลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ หรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนและผู้ส่งทุกประการ และอาจพิจารณาไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยผู้เขียนและผู้ส่ง หรือเป็นผลงานที่เขียนโดยผู้เขียนหรือผู้ส่งในครั้งต่อๆ ไป ตามแต่ระยะเวลาที่คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ จะกำหนดและประกาศให้ทราบ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

 • เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้น เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๑๒ หน้า พิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)
 • บทกวี เป็นวรรณกรรมการเมืองประเภทบทกวี หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท พิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) พิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จำนวนไม่เกิน ๒ หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

๘. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัล
๙. จะไม่ส่งต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวดคืน
๑๐. ผลงานที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม หรือรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist)
๑๑. การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 • มอบรางวัล วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

รางวัล ประเภทเรื่องสั้นการเมือง/ประเภทบทกวีการเมือง
๑. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น ประเภทละ ๑ รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ประเภทละไม่เกิน ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน และขั้นตอนการพิจารณา
๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

 • เนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีอรรถรส ชวนอ่าน ใช้ศิลปะการประพันธ์ได้น่าสนใจ และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีทักษะ

๒. ขั้นตอนการพิจารณาและการตัดสินการพิจารณาและการตัดสินวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ ดำเนินการ
โดยการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสี่คณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก แล้วเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาและตัดสิน ดังนี้
การพิจารณาและการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ
๑. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทกวี ที่ส่งเข้าประกวด และเสนอผลการกลั่นกรองต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ เพื่อมีมติรับรองและประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น หรือคณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป
๒. คณะอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้น มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี มีหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกบทกวี พิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องสั้น และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวี พิจารณาแล้วแต่กรณี และเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ เพื่อมีมติรับรอง และประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ต่อสาธารณะ และส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ พิจารณาและดำเนินการต่อไป

การพิจารณาและการดำเนินการของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ จะพิจารณาและตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) เพื่อให้ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยยอดเยี่ยม รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยดีเด่น หรือรางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) พร้อมทั้งประกาศผล
การตัดสินคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ คงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณา และตัดสินวรรณกรรมที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) และผลงานที่ผ่าน การคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ซึ่งคณะอนุกรรมการมิได้ ส่งให้คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๗ พิจารณาและดำเนินการ

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียนหรือผู้ส่ง แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒. ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่เคยผ่านการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครั้งแรกในระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ต้องระบุชื่อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์เล่ม ที่มีผลงานนั้น ตีพิมพ์เป็นครั้งแรก พร้อมระบุวัน เดือน ปี และหมายเลขฉบับของนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์นั้นๆ ให้ชัดเจน หากการเผยแพร่ครั้งแรกเป็นการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งลิงค์ (Link) ผลงานที่เผยแพร่ ดังกล่าวมาด้วย
๓. ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองได้ที่

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕-๖, ๒๒

Total Prize Money: 
720,000 Baht
Deadline: 
25 May 2014 11:27 to 30 Jun 2014 11:27

Members Online

There are currently 0 users online.