^ Back to Top

ประกวดดนตรี RuamSmai Big Band Season 3

RuamSmai Big Band Season 3

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี RuamSmai Big Band Season 3 ในโครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกตาม ความสามารถและความถนัด

โครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม ซึ่งเป็นการสร้างความสุนทรีย์และรสนิยมที่ดีให้แก่คนในชาติ การให้เยาวชนได้ฝึกฝนดนตรีตามความถนัดของแต่ละคน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ดำเนินโครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน  เพื่อเปิดรับเยาวชนที่มีความสามารถทางดนตรีและการขับร้องที่มีอายุ 12 – 18 ปี หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 จากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการทดสอบความสามารถ ครั้งที่ 1 จำนวน 200 คน เพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมดนตรี เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของกลุ่ม เครื่องสาย (String Section) กลุ่มจังหวะ (Rhythm Section) กลุ่มเครื่องเป่า (Brass Section) และกลุ่มนักร้อง (Voice Section) จาก นั้นคณะกรรมการจะทำการทดสอบความสามารถ ครั้งที่ 2 กลั่นกรองให้เหลือ 40 คนตามสัดส่วนของเครื่องดนตรีที่กำหนด เพื่อรวมตัวกันฝึกซ้อมเป็นวง Big Band มี การกำหนดจัดการแสดงในประเทศไทย 1 ครั้ง และการแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสแสดงออกตามความ สามารถและความถนัด และเชื่อมสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของสังคมและ วัฒนธรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรีซึ่งกันและกัน

ประวัติวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์
วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์เป็นวงบิ๊กแบนด์เยาวชนวงแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกตาม ความสามารถและความถนัด โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่  12 – 18 ปี จากทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก

ผลงานการแสดงดนตรี วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์มีลักษณะเป็น วงบิ๊กแบนด์ออร์เคสตรา นำเสนอผลงานบทเพลงที่หลากหลาย เช่น
1) บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
2) บทเพลง แจ๊สมาตรฐาน (Standard Jazz) 3) บทเพลงสมัยนิยมทั้งไทยและสากล ตลอดจน  บทเพลงไทยเดิมที่นำมาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบของดนตรีบิ๊กแบนด์ โดยนำออกแสดงทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนไทยอายุระหว่าง 12 – 18 ปี (2539 – 2545) หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6
 • มีความสามารถทางด้านดนตรีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ผู้สมัครต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเอง ยกเว้น คีย์บอร์ดและกลองชุด
 • ผู้สมัครโปรดศึกษารายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการฯ และต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้

เครื่องดนตรีที่รับสมัคร
1. ไวโอลิน
2. วิโอลา
3. เชลโล
4. แซกโซโฟน (อัลโต้, เทเนอร์, บาริโทน)
5. ทรัมเป็ต
6. ทรอมโบน
7. คีย์บอร์ด
8. กีตาร์ไฟฟ้า   
9. กีตาร์เบส
10. กลองชุด
11. นักร้อง

เกณฑ์การทดสอบ 
(1. ไวโอลิน 2. วิโอลา 3. เชลโล  4. แซกโซโฟน (อัลโต้, เทเนอร์, บาริโทน) 5. ทรัมเป็ต  6. ทรอมโบน 7. คีย์บอร์ด 8. กีตาร์ไฟฟ้า 9. กีตาร์เบส)

 • เลือกเพลง Solo 1 เพลง (Classical, Jazz, Pop)
 • บันไดเสียง Major และ บันไดเสียง Minor (Melodic และ Harmonic) ไม่เกิน 4 ชาร์ป 4 แฟล็ต
 • Sight Reading
 • Ear test (ทดสอบโสตประสาท)

เกณฑ์การทดสอบ (กลองชุด)

 • Solo กลอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที (Free Style)
 • จังหวะพื้นฐาน (Pattern) 8th Beat, 16th Beat
 • Sight Reading

เกณฑ์การทดสอบ (นักร้อง)

 • เตรียมเพลงร้อง 2 เพลง ช้า 1 เพลง เร็ว 1 เพลงโดยเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 3 ประเภท ได้แก่ 
  • ไทยสากล
  • สากลและ
  • ไทยลูกทุ่ง
 • ร้องบันไดเสียง Major และ บันไดเสียง Melodic Minor Sight Singing

วิธีการสมัคร
1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร และรูปถ่าย (เห็นหน้าชัดเจน) 1 รูป ส่งมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
กองอำนวยการโครงการร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน  
719 อาคารเคพีเอ็น ชั้น 26 ถ. พระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10320
2. สมัครออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์  www.ruamsmai-bigband.com

กำหนดการ

 • 5 ก.พ. – 15 มี.ค 2557 เปิดรับสมัคร
 • 25 มี.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 1

คัดเลือกรอบที่ 1

 • 1 เม.ย. 2557  ภาคเหนือ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่
 • 2 เม.ย. 2557  ภาคใต้ ม.ทักษิณ จ.สงขลา
 • 3 เม.ย. 2557  ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • 4 เม.ย. 2557  ภาคตะวันออก ม.บูรพา จ.ชลบุรี
 • 5 – 6 เม.ย. 2557  ภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 • 23  เม.ย. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
 • 30 เม.ย. 2557 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
 • 7 – 9 พ.ค  2557 ค่ายอบรมดนตรี (3วัน2คืน)

คัดเลือกรอบที่ 2 ที่สนามสอบกรุงเทพฯ

 • 17 พ.ค. 2557 คัดเลือกรอบที่ 2 ที่สนามสอบกรุงเทพฯ
 • 31 พ.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและตัวสำรอง
 • 7 มิ.ย – 3  ส.ค 2557 ฝึกซ้อมการแสดง (ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์)
 • 9 – 10 ส.ค. 2557 การแสดงคอนเสิร์ต ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม
 • 6 – 7 ก.ย. 2557 ฝึกซ้อมการแสดง
 • 12 – 15 ก.ย. 2557 เดินทางและแสดงดนตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • 28 ก.ย. 2557 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
 • 1-10 ธ.ค. 2557 การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

หมายเหตุ :

 • อาจมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ ตามความเหมาะสม
 • ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

 • อาคารเคพีเอ็น ชั้น 26 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
 • Tel: 081-701-4683 719
 • http://www.ruamsmai-bigband.com
Deadline: 
05 Feb 2014 10:00 to 15 Mar 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.