^ Back to Top

โครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภากาชาดไทย ขอเชิญนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย

หลักการและเหตุผล
สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยภายใต้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สภากาชาดไทย มีหน่วยงานอยู่ทั้งหมด 24 หน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่ต่างกันไป สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นหน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย ได้มีโครงการที่จะทาการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม เนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่มีอายุกว่า 46 ปีสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้สอยมาเป็นเวลานานและไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเท่าที่ควร ตลอดจนสภาพอาคารและสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร มีความทรุดโทรมตามกาลเวลา

นอกจากนี้อาคารดังกล่าวนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ทำให้อาคารมีความเสียหายหลายจุดและต้องปิดการใช้งานอาคารบางส่วนเนื่องจากจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้อาคาร ประกอบกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น สมควรที่จะได้รับการก่อสร้างใหม่ จึงได้จัดการประกวดการออกแบบขึ้นเพื่อค้นหารูปแบบ และแนวคิดของอาคารหลังใหม่ที่ตอบสนองต่อการใช้งานและมีความสวยงาม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานใน 5 ปี โดยมีเป้าหมายผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 คนต่อวัน ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการสุขภาพ
 2. เพื่อปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบริการบรรเทาทุกข์ การดูแลสุขภาพอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน
 3. เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการบริการโลหิตของสภากาชาดไทย
 4. เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุนอกจากจะสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายแล้วยังมีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพทางจิตใจ เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งให้คาแนะนาปรึกษาและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
 5. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดแบบ
1. เป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก โดยต้องนาเอกสารแสดงแก่สภากาชาดไทย จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือจัดตั้งบริษัท

2. ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ออกแบบรายละเอียด
ผู้ชนะการประกวดแบบต้องเสนอรายชื่อสถาปนิกทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม วิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ร่วมออกแบบดังนี้

ก. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ข. สาขาสถาปัตยกรรมหลักภายใน
ค. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ง. วิศวกรรมสาขาต่างๆตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
จ. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นๆที่จาเป็น

โดยต้องแสดงเอกสารใบประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบทั้งหมด ซึ่งได้แก่ สถาปนิก วิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เอกสารบัตรประจาตัวซึ่งแสดงว่าได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม วิศวกรรมควบคุม ในกรณีที่สถาปนิกหรือวิศวกร ที่ร่วมงานข้างต้นดาเนินการในนามนิติบุคคลนั้นๆจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล
4. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและสภากาชาดไทยนั้นได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจและสภากาชาดไทย
5. ผู้เข้าร่วมประกวดแบบต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบสถานพยาบาลและห้องผ่าตัดที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตรม. ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

เอกสารการประกวดแบบ

 1. รายละเอียดขอบเขตแนวความคิดในการออกแบบ
 2. แบบผังบริเวณ
 3. แบบผังพื้นอาคารทุกชั้น
 4. รูปด้าน 4 ด้าน
 5. รูปตัด 2 รูป
 6. รูปทัศนียภาพภายนอก อย่างน้อย 1 รูป
 7. รูปทัศนียภาพภายใน อย่างน้อย 1 รูป
 8. ประมาณราคาเบื้องต้น
 9. แบบเพื่อการนาเสนอจะต้องประกอบด้วยผลงานขนาด A1 รูปแบบแนวตั้งไม่เกิน 5 แผ่นติดลงบน กระดาษแข็งหรือโฟมแข็ง โดยผู้ส่งผลงานจะต้องระบุหมายเลขหน้าที่ชัดเจนบนด้านล่างขวาของผลงานทุกแผ่น พร้อม PowerPoint file ตามข้อมูลที่ปรากฎในบอร์ด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการประกวดแบบ

 1. ความเหมาะสมของการออกแบบพื้นที่ใช้สอย (Function) 40 คะแนน
 2. แนวความคิดในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Concept) 30 คะแนน
 3. แนวความคิดในการออกแบบที่คานึงถึงการเป็นอาคารเขียว (Green Building) 10 คะแนน
 4. การออกแบบที่เอื้อต่อคนทั้งมวล (Universal Design) 10 คะแนน
 5. ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้าง (Feasibility) 10 คะแนน

กำหนดการ

 • อังคาร 24 ธ.ค. 56 -- ติดประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th, www.rtrc.in.th, www.redcross.or.th
 • 2-15 ม.ค. 57 -- หากมีข้อซักถามแบบ ส่งคาถามทาง Email : redcrossstation11@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 2-15 ม.ค. โดยจะตอบกลับภายใน 3 วันทาการ
 • ภายในเวลา 12:00 วันที 6 ก.พ.57 -- ส่งแบบประกวด เพื่อคัดเลือกรอบที่ 1 และยื่นเอกสารเสนองาน ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ชั้น 6 อาคารสานักงานบรรเทาทุกข์ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2517853 ต่อ 1608,1609
 • จันทร์ที่ 10 ก.พ. 57 -- ประชุมและประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
 • พุธ 12 ก.พ.57 -- นาเสนอผลงานและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการฯ ที่สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
 • พฤหัส 13 ก.พ. 57 -- ประชุมและประกาศผลตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ที่สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
Eligibility: 
Deadline: 
25 Dec 2013 10:00 to 06 Feb 2014 12:00

Comments

admin's picture

เนื่องด้วยโครงการประกวดแบบ อาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมสภากาชาดไทย ที่ประกาศรับสมัครและได้ปิดรับสมัครในช่วง วันที่ 24 ธันวาคม 2556 – 6 มกราคม 2557 มีผู้สนใจสมัครเป็นจํานวนมาก แต่ไม่มีผู้สมัครทีมใด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ของคณะกรรมการ  วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการจึงประชุมร่วมกัน เพื่อปรับแก้ TOR และจะประกาศรับสมัครใหม่อีกครั้งในช่วงวันที่ 13 – 27 มกราคม 2557 ในพื้นที่หน้าเว็บของ สมาคมสถาปนิกสยาม, สภากาชาดไทย, สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ที่มา : http://www.asa.or.th/?q=node%2F123003

Members Online

There are currently 0 users online.