^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Modern Life & Green Life

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Modern Life & Green Life

บริษัท หมื่น แสน ล้าน จำกัด เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ในระดับชั้นปี 1– 4 ที่รักในการถ่ายภาพ เข้าร่วม ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ Modern Life (ชีวิตทันสมัยกับโครงการไนน์ตี้ไนน์อเวนิว) และ Green Life (ชีวิตรื่นรมย์กับโครงการล้านนาเลควิวเชียงใหม่)  โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นชุด 5 – 10 ภาพ พร้อมคำบรรยาย จะต้องนำเสนอความสวยงามของสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์โดยรอบ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่รักในการถ่ายภาพ ได้มีเวทีในแสดงออกถึงความสามารถในการถ่ายภาพ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1. ส่งผลงานภาพถ่ายเป็นชุด 5 – 10 ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ โดยภาพถ่ายจะต้องนำเสนอความสวยงามของสิ่งปลูกสร้าง และภูมิทัศน์โดยรอบที่สวยงามของโครงการ ตามหัวข้อ
•  Modern Life (ชีวิตทันสมัยกับโครงการไนน์ตี้ไนน์อเวนิว)
•  Green Life (ชีวิตรื่นรมย์กับโครงการล้านนาเลควิวเชียงใหม่)
2. สามารถส่งประกวดในนามบุคคล หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
3. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ขนาด ภาพถ่าย (ต่อรูป) : มากกว่า 1,200 x 1,800 พิกเซล / หรือมากกว่า 150 dpi
4. ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ
6. ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกส่งผลงานหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หรือทั้งสองหัวข้อก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนชุดในการส่งผลงาน
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ภาพที่ส่งจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดและไม่เคยได้รับการตีพิมพ์
8. บริษัท หมื่น แสน ล้าน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนภาพถ่าย และแผ่น CD ทั้งนี้ทางบริษัท หมื่น แสน ล้าน จำกัด มีสิทธิ์ในการนำผลงานออกเผยแพร่สื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
10. ดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งภาพ
1. กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน หัวข้อที่ถ่ายภาพ ลงบนใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ www.mslestates.com และส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครส่งมาทางอีเมล์ที่ phuwadol.mslestates@gmail.com
2. บันทึกไฟล์ภาพลงแผ่น CD ในรูปแบบไฟล์ .jpg 
ส่งมาทางไปรษณีย์ 39/2 หมู่ 2 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

กำหนดการ
เปิดรับสมัครและให้ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2556

รางวัลการแข่งขัน
•  รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
•  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท

การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.mslestates.com  และเฟสบุ๊ค (https://www.facebook.com/pages/414791568567278)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053 868 788, 082 388 6344
Email: phuwadol.mslestates@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายการตลาด บริษัทหมื่นแสนล้าน

Total Prize Money: 
10,000 Baht
Deadline: 
31 Oct 2013 10:00 to 15 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.