^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เดอะสแควร์ ลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 1”

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เดอะสแควร์ ลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 1”

ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ ขอเชิญบุคคลทั่วไป ชาย-หญิง สัญชาติไทย ที่รักในเสียงเพลง อายุ 7 - 25 ไม่ใช่นัร้องอาชีพ และไม่เคยได้รับรางวัลประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เดอะสแควร์ ลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 1” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ประเภทการประกวด
1. ประเภทเยาวชน อายุ 7-14 ปี (ชาย-หญิง)
2. ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 15-25 ปี (ชาย-หญิง)

กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่
•  รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่
10.30-11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด
หมายเหตุ รับเพียง 40 คนต่อวันเท่านั้น(ประเภทการประกวดละ 20 คน)
11.00-13.00 น. คัดเลือกโดยการร้องไม่มีดนตรี (คัดเลือกเหลือประเภทการประกวดละ 10 คน)
14.00-17.00 น. ทำการประกวดและตัดสินรอบคัดเลือก
(คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศวันละ 3 คน ต่อ ประเภทการประกวด)
•  รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่
10.30-11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด
หมายเหตุ รับเพียง 40 คนต่อวันเท่านั้น(ประเภทการประกวดละ 20 คน)
11.00-13.00 น. คัดเลือกโดยการร้องไม่มีดนตรี (คัดเลือกเหลือประเภทการประกวดละ 10 คน)
14.00-17.00 น. ทำการประกวดและตัดสินรอบคัดเลือก
(คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทการประกวดละ 3 คน)
•  รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ เวทีกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่
10.30-11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด
11.00-12.00 น. ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ต่อคีย์เพลงประกวดกับวงดนตรี
12.00-17.30 น. ทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศวงดนตรี / ประกาศผลและมอบรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ต้องไม่เป็นผู้มีอาชีพในการร้องเพลงอยู่แล้ว
2. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศมาก่อน
3. ผู้สมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น
4. ผู้สมัครได้จากทุกจังหวัด ไม่จำกัด
5. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบคัดเลือก ถึง รอบชิงชนะเลิศ
6. ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

การแต่งกายในการประกวด
•  รอบคัดเลือก แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ
•  รอบชิงชนะเลิศ แต่งกายสวยงามสุภาพเหมาะสมกับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

กติกาในการประกวด
รอบคัดเลือก
1. ผู้สมัครทุกท่านต้องมาคัดเลือก โดยการร้องเพลงแบบไม่มีดนตรี รับเพียง 40 ท่านต่อวันเท่านั้น หากผู้สมัครไม่มารายงานในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าประกวดทุกกรณี
2. ผู้จัดการประกวดจัดเตรียมเครื่องเสียง
3. เพลงที่ใช้ประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้ จำนวน 1 เพลง โดยเนื้อหาเพลงสุภาพ ไม่ส่อเสียด ผิดศีลธรรม
4. ผู้เข้าประกวดต้องใช้เพลงจากเครื่องเทคนิคที่ทางผู้จัดเตรียมเท่านั้น เพื่อความเป็นกลางในการประกวด โดยสามารถแจ้งคีย์การร้องกับทางเจ้าหน้าที่
3. เวลาที่ใช้ในการคัดเลือก คนละไม่เกิน 5 นาที
รอบชิงชนะเลิศ
1. เพลงที่ใช้ประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง โดยจะต้องเป็นเพลงช้าจำนวน 1 เพลง และเพลงเร็วจำนวน 1 เพลง โดยเนื้อหาเพลงสุภาพ ไม่ส่อเสียด ผิดศีลธรรม
2. วันตัดสินรอบชิงชนะเลิศมีดนตรีประกอบจากวงแบคอัพ พร้อม แดนเซอร์ประกอบรีวิว
3. เวลาที่ใช้ในการคัดเลือก คนละไม่เกิน 10 นาที
4.รางวัลป้อปปูล่าโหวตตัดสินจากจำนวนพวงมาลัยริบบิ่นที่ทางเดอะสแควร์จัดเตรียมเท่านั้น

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. การใช้เสียง / น้ำเสียง 30 คะแนน
2. จังหวะการร้อง 20 คะแนน
3. ทำนอง 20 คะแนน
4. เนื้อร้อง / อักขระ / ภาษา 20 คะแนน
5. บุคลิกภาพ 10 คะแนน

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตากันแดด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

ข้อบังคับของการประกวด
1. ผู้สมัครต้องมาลงทะเบียนใน วัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด
2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆเพื่อความเหมาะสมของการประกวด อาจไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เพลงที่ใช้ร้องต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเท่านั้น
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งผู้หนึ่งผู้ใดจะทำการทักท้วงมิได้

ช่องทางการสมัคร และ สอบถามรายละเอียด
1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท พี.ซี. แลนด์ จำกัด ที่อยู่ 99 ม.12 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 (ศูนย์การค้าเดอะสแควร์) โดยจะถือเอาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งถือเป็นวันประทับตราลงวันที่ ณ ไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วงเล็บมุมซองว่าการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เดอะสแควร์ ลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 1
2. ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ เวลา 11.00-17.00 น.ของทุกวัน โดยถือเอาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครเบอร์ติดต่อสอบถาม 02-1950000 ต่อ 1032-1034 หรือ 081-9969142 เวลา 9.00–18.00 น. หรือ Facebook The Square (www.facebook.com/#!/thesquarebagyai)
หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครส่งใบสมัครครบตามจำนวนที่เปิดรับ 40 คนต่อวัน ทางผู้จัดการประกวดขอปิดรับก่อนวันและเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook The Square

รางวัลการประกวด
•  ประเภท เยาวชน อายุ 7-14 ปี (ชาย-หญิง)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัล ป๊อบปูล่าโหวต เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
•  ประเภท บุคคลทั่วไป อายุ 15-25 ปี (ชาย-หญิง)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัล ป๊อบปูล่าโหวต เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
หมายเหตุ เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
22 Oct 2013 10:00 to 09 Nov 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.