^ Back to Top

ประกวดโครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ประกวดโครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานประกวดในโครงการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาส สนข.ครบรอบ 11 ปี เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการและผู้สูงอายุ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 155,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทีมละไม่เกิน ๕ คน โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนข. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๕-๕๕๐๐ และ ๐๒-๒๑๕-๑๕๑๕ ต่อ ๑๐๑๗ และ ๑๑๗๑ โทรสาร ๐๒-๒๑๕-๕๕๖๐ ภายในวันและเวลาราชการ

วิธีการส่งผลงานเขารวมการประกวด

  1. ผู้่ส่งผลงานเข้าประกวดจัดทํารายละเอียดโครงการพร้อมแนบรายละเอียดแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง (Proposal) จํานวน ๑ ฉบับ รวมทั้งแนบภาพถายสถานที่จัดสรางสิ่งก่อสรางตามหัวข้อที่ สนข. กําหนดใหครบถ้วน (สามารถดูแบบฟอร์มตัวอยางโครงการไดที่เว็บไซต์ www.otp.go.th) และบันทึกขอมูลดังกล่าว ลงบนแผนซีดี จํานวน ๑ แผ่น จัดส่งโครงการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารกลาง สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เลขที่ ๓๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนข. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๕ ๕๕๐๐ แ ล ะ ๐๒ ๒๑๕ ๑๕๑๕ ต่อ ๑๐๑๗ และ ๑๑๗๑ โทรสาร ๐๒ ๒๑๕ ๕๕๖๐ e-mail : pr-otp@hotmail.com และทางเว็บไซต์ ของ สนข. www.otp.go.th
  2. เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมโครงการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยนับวันสุดท้ายที่ประทับตราไปรษณีย์ และประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก จํานวน ๘ ทีม ทางเว็บไซต์ของ สนข. www.otp.go.th ในวันจันทร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ ๘ ทีม แต่ละทีมจะได้รับมอบเงินจาก สนข. ตามประมาณค่าใช้จ่ายที่เสนอประกอบในโครงการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปใชก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตามรายละเอียดโครงการที่นําเสนอต่อสนข. โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจริงไม่เกิน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบเงินจาก สนข. หากทีมใดไม่สามารถดําเนินการให้แลวเสร็จภายในกําหนดต้องส่งมอบเงินทั้งหมดตามที่ได้รับจาก สนข. คืนให้แก่ สนข . และผู้ผ่านการคัดเลือกตองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งคณะกรรมการตัดสินฯ อาจดําเนินการลงพื้นที่เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสิน
  4. ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละทีมสามารถขอรับงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนได แต่วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สนข. ขอสงวนสิทธิในการวินิจฉัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรที่ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตัดสิน
๑. คณะกรรมการตัดสินฯ จะพิจารณาตัดสินจากองค์ประกอบ ๕ ด้าน ได้แก่
•  ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยในดานวิศวกรรมจะพิจารณาถึงการออกแบบคํานวนวัสดุที่ใชจัดสร้าง และความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น รายละเอียดการออกแบบ รายละเอียดการใชงานขอกําหนดต่างๆ ความยากงายในการใช้งาน น้ำหนักบรรทุกใช้งาน จํานวนผู้ใช้สูงสุดที่ใช้งานได้ การดูแลรักษาซ่อมแซม และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และด้านสถาปัตยกรรมจะพิจารณาถึงการออกแบบสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เช่น Theme ของสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มาหรือความหมายของการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ความกลมกลืน หรือสงเสริมกับภูมิทัศน์รอบข้าง เป็นต้น
•  ด้านความถูกต้องเหมาะสม และสอดคลองกับกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น กฎกระทรวงคมนาคม กฎกระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.otp.go.th 
•  ด้านความคิดสรางสรรค์ในการออกแบบที่แปลกใหม่ สามารถจุดประกายแนวคิดนําไปสูพื้นที่ต่างๆ ได้ในอนาคต
•  ด้านการคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในการก่อสร้างต้องคัดเลือกพื้นที่ซึ่งมีชุมชนผู้พิการและผู้สูงอายุได้ใช้ประโยชน์จากการก่อสร้างดังกล่าวได้อย่างสูงสุด และต้องได้รับอนุญาตจากพื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้างดวย  
•  ด้านงบประมาณคาใช้จ่ายต่างๆ ในการดําเนินการจัดสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาตัดสินอื่นๆ
•  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด้ตองไม่เคยไดรับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน และ สนข. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนรายละเอียดโครงการที่สงเขารวมการประกวดทั้งหมดภายหลังสิ้นสุดการประกวด
​•  ทีมผู้เข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น 
​•  คณะกรรมการผู้ตัดสินฯ และขาราชการ wเจ้าหน้าที่สนข. หรือบุคคลในครอบครัวไมมีสิทธิ์สงผลงานเข้ารวมประกวด 
​•  คณะกรรมการตัดสินฯ มีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน aและมติของคณะกรรมการตัดสินฯ ถือเปนข้อยุติ 
​•  คณะกรรมการตัดสินฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาเฉพาะผู้ส่งผลงานเขารวมการประกวดที่สงรายละเอียดโครงการฯ (Proposal) rพร้อมทั้งแนบเอกสารสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้ครบถ้วนตามที่สนข. กําหนด
​•  ผลงานที่สงเข้าประกวดที่ไดรับรางวัลจาก สนข. ถือเปนลิขสิทธิ์รวมกันระหว่าง สนข. กับผู้ร่วมประกวด
​•  รายละเอียดรางวัลรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ห์เกียรติยศ และเงินรางวัล จํานวน 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จํานวน 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท
รางวัลชมเชย ไดรับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือก ๘ ทีมสุดทาย ให้จัดทําคูมือประกอบการใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ทีมของตนเสนอด้วย

Deadline: 
31 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.