^ Back to Top

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประจำปี 2556

SYS Student Design Contest 2013

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ชวน นิสิต นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา ร่วม ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างเหล็กประจำปี 2556 "SYS Student Design Contest 2013" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 135,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมใหนิสิต / นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในการออกแบบ รวมถึงความเข้าใจในการใช้ศักยภาพของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาสร้างสรรค์งานทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย ทันสมัย โดยไมจํากัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด 

ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประกวด 
•  ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ที่มีพื้นที่ใช้สอย มากกว่า 1,000 ตร.ม. โดยใช้เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดร้อน H-Beam, Cut Beam, Channel, Angle เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ 
•  มีความสวยงาม แสดงศักยภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโครงสรางเหล็ก 
•  สามารถนําไปก่อสร้างได้จริง 

รายละเอียดการส่งผลงาน
1. Concept ในการนําเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนไปออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
2. รูป Perspective อย่างน้อย 2 รูป 
3. รูป Perspective ที่แสดงโครงสร้างเหล็กอย่างชัดเจนอย่างน้อย 2 รูป 
4. แบบสถาปัตยกรรม 
•  แบบแปลนพื้น / โครงสร้างหลังคา 
•  รูปด้าน (Elevation), รูปตัด (Section) อยางน้อย 1 รูป 
•  รายละเอียดรอยต่อของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนกับวัสดุในงานสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น กระจก ไม้ เป็นต้น (ถามี) 
5. รายละเอียด ในข้อ 1 - 4 ให้แสดงผลงานลงบนกระดาษขนาด A1(หน้าเดียว) พร้อมระบุ 
•  “ชื่อผลงานที่ชัดเจน” ระบุที่ด้านหนาของ plate 
•  ชื่อสมาชิกในกลุ่ม, ชื่อสถาบันการศึกษาใหระบุที่ด้านหลังของ plate เท่านั้น 
•  บันทึกลงใน CD (รูปแบบ File psd, jpg, ai หรือ dwg) กรณีเป็น jpg ใหมีความละเอียดเทาขนาดจริง 
6. สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต / นักศึกษา (ทุกคนในกลุ่ม) เงื่อนไขการประกวด: 
•  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็น นิสิต / นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวของ ที่กําลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
•  สามารถสงผลงานทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่มได้มากกวา 1 ผลงานแต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล 
•  สามารถนําผลงานที่กําลังออกแบบอยูในปัจจุบันมาส่งเขาประกวดได ้
•  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยรวมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจําหน่ายที่ใดมาก่อน 
•  ผลงานที่ส่งเขาประกวดถือเป็นสิทธิ์ของ SYS ที่จะนําไปเผยแพร่ได้
•  SYS ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

แจ้งยืนยันการประกวด
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายนน 2556 ที่ www.syssteel.com 

กําหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556 

สถานที่ส่งผลงาน
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด อาคาร สนญ. 2 ชั้น 7 เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 
ติดต่อ คุณ สุทธิสร 

ตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ 
การประกาศผลและมอบรางวัล ธันวาคม 2556 

รางวัล
•  รางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 15,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัลชมเชย 2 รางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ 
•  รางวัล Popular Vote 5,000 3,000 และ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Total Prize Money: 
135,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Jul 2013 10:00 to 30 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.