^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทาน

การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 28 พุทธศักราช 2556 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประเภทการประกวด
1. การบรรเลงรับรอง (วงมโหรี)

 • ถ้วยมโหรีใหญ่
 • ถ้วยมโหรีน้อย

2. การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง

คุณสมบัติของผู้ประกวด

 1. โรงเรียนส่งได้เพียง 1 ประเภท และในนามของโรงเรียนเท่านั้น
 2. เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 3. มีผู้บรรเลงรวมวงไม่เกิน 16 คน (รวมนักร้องด้วย)
 4. ผู้สมัครสังกัดได้เพียงวงเดียวเท่านั้น
 5. ผู้เข้าประกวดประเภทมโหรีน้อยจะต้องตรวจสอบชื่อว่าไม่เคยเข้าร่วมประกวดมาก่อน
 6. ผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวสามารถส่งในนามโรงเรียน หรือในนามตนเองก็ได้
 7. การบรรเลงควรเป็นไปตามแบบฉบับการบรรเลงมโหรีอันพึงปฏิบัติ
 8. ผู้ประกวดต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา
 9. ทุกวงที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร

ส่งใบสมัครพร้อมแผ่น VCD/DVD บันทึกเพลงที่ประกวด ภายในวันศุกี์ที่ 27 กันยายน 2556 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนตะนาว (ศูนย์สังคีตศิลป์) 391 ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัทพ์ : 0-2224-8140-1
โทรสาร : 0-2224-8169
ในวันแลเวลาที่ทำการ

File attachments: 
Deadline: 
04 Jul 2013 10:00 to 27 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.