^ Back to Top

ประกวด "โครงงานคณิตศาสตร์"

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอเชิญ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4–ป.6 ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวด "โครงงานคณิตศาสตร์" ขึ้น โดยมีรายละเอียดของการประกวดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4–ป.6
 
ประเภทและจำนวนผู้เข้าประกวด
1. ประกวดประเภททีม
2. จำนวน 3 คน ต่อ 1ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่เกิน 1 ประเภท ของโครงงาน

วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
1.  ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวดทีมละ 3 คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2.  รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขันมีการพิจารณาตัดสิน 2 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้แก่
• โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง
• โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล
• โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์
3. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าประกวดประเภทใดก็ได้
4. ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่ม ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จำนวน 4 ชุด
5. นำแผงโครงงานคณิตศาสตร์พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอโครงงานมาแสดง ณ สถานที่ทางสมาคมจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศผู้เข้ารอบ 13 ทีม
6. นำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ต่อคณะกรรมการใช้เวลาไม่เกิน10 นาทีและตอบข้อซักถามใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที รวมเวลาการนำเสนอโครงงานทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที / ต่อทีม
7. สื่อที่ใช้ในการนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ผู้ส่งโครงงานเข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
 
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
1.  การกำหนดหัวข้อโครงงานคณิตศาสตร์สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 10 คะแนน
2.  ความสำคัญของโครงงานคณิตศาสตร์  10 คะแนน
3.  จุดมุ่งหมายและสมมติฐาน 10 คะแนน
4.  เนื้อหาความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักการของคณิตศาสตร์ 20 คะแนน
5.  วิธีดำเนินงาน / วิธีคิด (กรณีสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย) และผลที่ได้รับ 10 คะแนน
6.  การนำเสนอปากเปล่า และการตอบข้อซักถาม 10 คะแนน
7. การเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ถูกต้องตามรูปแบบ 10 คะแนน
8.  การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 10 คะแนน
9.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ 10 คะแนน
 
เกณฑ์การตัดสิน
• รางวัลชนะเลิศ (ได้คะแนนสูงสุดและมากกว่าร้อยละ 80) ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 และมากกว่าร้อยละ 80) ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 7,000.- บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้คะแนนเป็นอันดับ 3 และมากกว่าร้อยละ 80) ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000.- บาท
• รางวัลชมเชย (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000.- บาท 
หมายเหตุ เงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 
กำหนดการประกวดโครงงาน 
• 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2556 : ส่งใบสมัครพร้อมรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่มจำนวน 4 ชุด
• 16 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2556 : คณะกรรมการประเมินโครงงานคัดไว้ 13 โครงงาน
• 28 ตุลาคม 2556 : ประกาศผลผู้เข้ารอบ 13 โครงงาน
• 3 พฤศจิกายน 2556 : นำเสนอโครงงาน / ตัดสินผลการประกวดโครงงาน / พิธีมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดได้ที่  0 2512 0661 ต่อ 3912
ทั้งนี้เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท อนุญาตให้ผู้จัดการประกวด คือสมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา และผู้สนับสนุนโครงการ สามารถนำผลงานดังกล่าวมาดัดแปลง ผลิต และเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้ที่   
www.apt4kru.org/math
www.facebook.com/apt.math

ส่งเอกสาร และใบสมัครมายัง  
สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา 
เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม   เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

File attachments: 
Deadline: 
01 Sep 2013 10:00 to 15 Oct 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.