^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

กรมการท่องเที่ยว จัดโครงการ ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย" โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปส่งภาพถ่ายโฮมสเตย์ที่ได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จำนวน 138 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมบรรยายความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อชิงรางวัลมูลค่า 150,000 บาท ขยายวันรับสมัครส่งผลงานประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” จากวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

กติกา
1. คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเขาประกวด บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ
2. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด – ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล หรือฟิล์ม
3. หลักเกณฑ์/การส่งภาพเข้าประกวด (ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติอยางเคร่งครัด หากไม่ครบถวนตามเงื่อนไข จะไมรับการพิจารณาเข้าประกวด)
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะตองถ่ายภาพโฮมสเตย์ในประเทศไทย ในจำนวน 138 แห่งที่ไดรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยวเท่านั้น
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะตองตั้งชื่อภาพ และบรรยายถึงแรงบันดาลใจหรือความประทับใจในการถายภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวขอการประกวด ชื่อของภาพไม่มีผล่ตอการตัดสิน
• ผู้ส่งภาพถ่ายจะต้องกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ทางกรมการท่องเที่ยวกำหนดติดไวที่ด้านหลังของภาพ ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก และ Email address ระบุสถานที่ถ่ายภาพ วัน เดือน ปีที่ถายภาพ
• ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดดวยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผูอื่นสงเข้าประกวด
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยไดรับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีการต่อเติม เปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิมยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผล เท่านั้น
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาดของภาพด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 24 นิ้ว อีกด้านหนึ่งไมต่ำกว่า 8 นิ้ว
• ภาพทั้งสองประเภท ให้ส่งไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์ม ใหแสกนเป็นไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน TIFF หรือ JPEG ความละเอียดไมต่ำกวา 5 ล้านพิเซลเช่นกัน โดยบันทึกไฟล์ภาพถายลงแผ่นซีดีรอม ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผนซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผนซีดี
• คณะกรรมการมีสิทธิ์คัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนไมว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเขาประกวด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน ไมวากรณีใดๆ
• การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งได้ไมเกิน 4 ภาพ และต้องไมเป็นมุมภาพที่ซ้ำกัน และติดกรอบวัสดุฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาดฟิวเจอร์บอร์ด 20x28 นิ้ว
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดหากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา แม้ว่าจะไดรับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการทวงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
• การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม
4. รางวัล รวมมูลค่า 150,000 บาท ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
• รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
5. การส่งผลงาน
• ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ หากสงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันเวลาที่ประทับตราส่งวันสุดท้ายของวันหมดเขตรับผลงานเป็นเกณฑ์
• สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด ส่งที่ กรมการทองเที่ยว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สนามกีฬาแหงชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (วงเล็บมุมซอง ประกวดภาพถายโฮมสเตย์ไทย) www.homestaythai.net / www.tourismhomestaythai.org
6. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล
• การตัดสิน ระยะเวลาพิจารณาตัดสินภาพถ่าย ระหวางวันที่ 16-20 สิงหาคม 2556 และผลการตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการประกวดฯ ถือวาเป็นที่สุด จะอุทธรณ์ใดๆ มิได
• การประกาศผล กรมการทองเที่ยว จะแจ้งผลการตัดสินทางสื่อมวลชนหลังจากการพิจารณาตัดสินภาพถ่ายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556
• การมอบรางวัล กรมการท่องเที่ยวจะแจ้งเจ้าของผลงานที่ไดรับรางวัลที่ชนะการประกวด เข้ารับรางวัลในเวลาอันสมควร

 

 

Total Prize Money: 
150,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2013 10:00 to 15 Aug 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.