^ Back to Top

ประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง

ประกวด หนังสือการ์ตูน การผัง เมือง

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการผังเมือง และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รับรู้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการผังเมืองให้มากขึ้น เนื่องจากงานผังเมืองเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในเขตเมือง และชนบท ซึ่งเมือง และชนบทจะน่าอยู่ ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้เสนอผลงานเข้าประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

  • เงินรางวัล 50,000 บาท
  • โล่รางวัลเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล

  • เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • ใบประกาศเกียรติคุณ

การส่งผลงาน
2.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (ยกเว้นบุคลากรของกรมโยธาธิการ และผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกวดฯ )

2.2 สามารถส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรายบุคคล หรือแบบทีมได้ไม่เกิน 3 คน และไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

2.3 รูปแบบของผลงาน ให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีเส้น ขนาด A5 (15 x 20 ซม.) ความหนา 100 แกรมขึ้นไป จำนวนตั้งแต่ 16 หน้า (ไม่รวมปก) ถึง 20 หน้า โดยเว้นกรอบจากขอบกระดาษ ด้านละ 1.00 ซม. และไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ

2.4 เนื้อหาของการ์ตูน เป็นรูปแบบการ์ตูนความรู้ (Information Cartoon) สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในงานด้านผังเมือง และให้ความรู้เกี่ยวกับการผังเมืองได้โดยสังเขป โดยการนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของสื่อการ์ตูน คือ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการรับความรู้อย่างง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน มีการดำเนินเรื่องราวที่สนุกสนาน และชวนอ่าน ช่วยสรุปความรู้ทางด้านผังเมืองที่เป็นวิชาการ ให้กระชับ เข้าใจ และจดจำได้ง่าย และรู้สึกผ่อนคลาย โดยนำเสนออย่างสร้างสรรค์ มีศิลปะในการเล่าเรื่อง และศิลปะการวาดภาพ โดยการสื่อสาร และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจถึงการผังเมืองมากขึ้น และการผังเมืองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกคน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการผังเมืองมากขึ้น สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และสื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการผังเมืองต่อไปได้

2.5 ผู้เสนอผลงานต้องลงทะเบียนสมัครก่อนส่งผลงานเข้าประกวด โดยเปิดรับสมัคร และลงทะเบียนผู้สนใจเสนอผลงานประกวดทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th หรือโทรสาร 0 2643 1719 หรือทาง Email: ccpo8288@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

2.6 ปกหลังของผลงาน ต้องระบุชื่อ นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา ที่อยู่
อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และแจ้งผลการรับรางวัลได้โดยสะดวก กรณีจัดทำต้นฉบับ การ์ตูนโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรดส่งไฟล์ของผลงานต้นฉบับเป็น psd. หรือ .ai พร้อมกับภาพต้นฉบับการ์ตูน ทั้งนี้กรุณาจัดทำสำเนาผลงานด้วยตนเอง เนื่องจากคณะกรรมการฯจะไม่ส่งคืนผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด

2.7 คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด ผู้ส่งผลงานหลายชิ้นงาน มีสิทธิ์ได้รับรางวัล สูงสุดเพียงรางวัลเดียว และหากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัล คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น ๆ

2.8 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง

การส่งผลงาน

ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมโยธาธิการ และผังเมือง 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320

โทรศัพท์ 0 2201 8287-8

โทรสาร 0 2643 1719 หรือ ที่ทำการสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองทั่วประเทศ หรือส่งผลงาน

ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดหนังสือการ์ตูนการผังเมือง” ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาวันสิ้นสุดการส่งผลงานตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

กำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 - 29 มีนาคม 2553 (เวลา 16.30 น.)

ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2553 - 10 พฤษภาคม 2553

 

กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์ โครงการ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553

รับสมัคร และลงทะเบียนผู้สนใจเสนอผลงานประกวด ทางเว็บไซต์ (www.dpt.go.th)

หรือ โทรสาร (0 2643 1719) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553

(ผู้เสนอผลงานต้องลงทะเบียนสมัครก่อนส่งผลงาน เข้าประกวด)

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

ปิดรับผลงาน 29 มีนาคม 2553 (เวลา 16.30 น.)

ตัดสินผลการ ประกวด วันที่ 26 เมษายน 2553

ประกาศผล วันที่ 30 เมษายน 2553

พิธีมอบรางวัล วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสามารถติดตามข่าวการประกวดได้ทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง www.dpt.go.th หรือช่องทางอื่นที่กรมฯ จะเผยแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมโยธาธิการ และผังเมือง

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0 2201 8287-8

โทรสาร 0 2643 1719 หรือทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th

Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2010-04-30 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.