^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

ประกวดภาพถ่าย "ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่าย ผ่านเลนส์ หรือผ่านมือถือ หัวข้อ "ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยเป็นภาพถ่ายแนว landscape / lifestyle ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ภาพประทับใจ 15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ภาพถ่ายผ่านเลนส์ หัวข้อ “15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยต้องส่งภาพถ่าย ด้วยกระดาษอัดภาพแบบเต็มไฟล์8x12 นิ้ว เข้าประกวด และนำส่งไฟล์ภาพนั้นในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1600 pixels ที่ ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff

หมายเหตุ: ผู้สมัครประเภทถ่ายผ่านเลนส์จะต้องดาวน์โหลดใบสมัครและส่งแนบมาพร้อมรูปภาพด้วย

a. ภาพถ่ายแนว landscape
i. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ii. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
iii. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
iv. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

b. ภาพถ่ายแนว lifestyle
i. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ii. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
iii. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
iv. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

2) ภาพถ่ายผ่านมือถือ หัวข้อ “15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Facebook Fanpage : MFU Photocontest 2013เพื่อนำมาตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนโดยการโหวตต่อไป

a. ภาพถ่ายแนว landscape
i. รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ii. รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 2 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
iii. รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 3 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

b. ภาพถ่ายแนว lifestyle
i. รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
ii. รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 2 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
iii. รางวัลขวัญใจมหาชน อันดับ 3 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
โดยประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ สถานะ เชื้อชาติ ศาสนา ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

กำหนดส่งภาพ

 1. ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556
 2. การส่งภาพทางไปรษณีย์จะดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่านส่งภาพประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพต่อประเภทการแข่งขัน
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องระบุประเภทและแนวภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจน โดย 1 รูปจะสามารถส่งได้เพียง 1 ประเภทและ 1 แนวภาพถ่ายเท่านั้น

เงื่อนไข กติกาข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ภาพส่งประกวดต้องถ่ายภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
 2. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้อัดภาพด้วยกระดาษอัดภาพ แบบเต็มไฟล์ ขนาด 8 x12 นิ้ว และนำส่งไฟล์ภาพนั้นในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่ มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1600 pixels ที่ความละเอียด 220 dpi ในรูปแบบ .psd, .jpg หรือ .tiff
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอลและกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้น
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สั้น กระชับ สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี-แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

วิธีการส่งภาพประกวด

 1. ส่งด้วยตนเอง ณ ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. ส่งทางไปรษณีย์
 3. ส่งไฟล์ภาพทางอีเมล์ pr@mfu.ac.th

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด และบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสื่อ และสารสนเทศทุกประเภท
 • ไฟล์ภาพทุกภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Mae Fah Luang University
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Jun 2013 10:00 to 13 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.