^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย โครงการสวนผักคนเมือง หัวข้อ Let’s Grow

ประกวดภาพถ่าย โครงการสวนผักคนเมือง

โครงการสวนผักคนเมือง ชวนผู้ที่สนใจ ส่งประกวดภาพถ่าย โครงการสวนผักคนเมือง โดยส่งผลงานภาพถ่ายชุดใน หัวข้อ Let’s Grow ที่สื่อถึงเรื่องราว ประสบการณ์ แรงบันดาล ความประทับใจ ที่ได้จากการปลูกผักกินเอง รวมถึงภาพที่สื่อให้คนตระหนักถึง ความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกผักในเมืองในมิติต่างๆ เช่น ทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความมั่งคงทางอาหาร ทำให้สุขภาพดี หรือทำให้เมืองสีเขียว เป็นต้น โดยสามารถนำเสนอผลงานได้ตามความคิดสร้างสรรค์ หรือมุมมองของแต่ละคน

การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ Let’s Grow
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา
ระยะเวลาการส่งภาพ ตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 2556
หลักเกณฑ์การส่งภาพ

 1. ส่งผลงานภาพถ่ายชุดในหัวข้อ Let’s Grow ที่สื่อถึงเรื่องราว ประสบการณ์ แรงบันดาล ความประทับใจ ที่ได้จากการปลูกผักกินเอง รวมถึงภาพที่สื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกผักในเมืองในมิติต่างๆ เช่นทำให้เกิดความสุข ทำให้เกิดความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความมั่งคงทางอาหาร ทำให้สุขภาพดี หรือทำให้เมืองสีเขียว เป็นต้น โดยสามารถนำเสนอผลงานได้ตามความคิดสร้างสรรค์ หรือมุมมองของแต่ละคน
 2. ผลงานภาพชุดประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน 3-5 ภาพ โดยผู้เข้าประกวดต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง และสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ชุดภาพ
 3. ระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ สถานที่ วัน/เดือน/ปีที่ถ่ายภาพ และตั้งชื่อชุดผลงาน พร้อมเขียนคำบรรยายภาพความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
 4. ขนาดของไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 1.5 MB
 5. สามารถตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสมสวยงาม แต่ห้ามดัดแปลง เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภาพด้วยกระบวนการใดๆ
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ทางโครงการสวนผักคนเมืองสามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสารและกิจกรรมอื่นๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน
 8. ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้จัดแสดงนิทรรศการในงานเสวนาวิชาการของโครงการสวนผักคนเมือง

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากโครงการสวนผักคนเมือง
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากโครงการสวนผักคนเมือง
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากโครงการสวนผักคนเมือง
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึกจากโครงการสวนผักคนเมือง

วิธีการส่งภาพ
ส่งภาพถ่าย พร้อมใบสมัครมาที่ cityfarm2010@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
cityfarm2010@hotmail.com, 02-5911195-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ นาถศิริ
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
16,500 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
01 May 2013 10:00 to 26 May 2013 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod