^ Back to Top

TUKCOM MUSIC CHALLENGE 2013

ตึกคอมชวน นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 23 ปี เข้าร่วม ประกวดวงดนตรี “TUKCOM MUSIC CHALLENGE 2013” วันที่ 16-24 มีนาคม 2556 ลานกิจกรรมชั้นB ศูนย์การค้าตึกคอมชลบุรี จ.ชลบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่
• วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 : ประชุมและจับสลากลำดับประกวดรอบคัดเลือก เวทีกิจกรรม ชั้น B ตึกคอมชลบุรี
10.00 – 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
11.00 – 13.00 น. ตรวจเอกสาร เพิ่มเติม
13.00 – 14.00 น. ประชุมกฎ กติกา และเกณฑ์การประกวด และจับสลากลำดับประกวดรอบคัดเลือก

• วันที่ 16-20 มีนาคม 2556 : ประกวดรอบคัดเลือก เวทีกิจกรรม ชั้น B ตึกคอมชลบุรี
13.00-17.00 น. ทำการประกวดและตัดสินวงเข้ารอบรองฯ

• วันที่ 22 มีนาคม 2556 : ประกวดรอบรองชนะเลิศ เวทีกิจกรรม ชั้น B ตึกคอมชลบุรี
13.00-17.00 น. ทำการประกวดรอบรองชนะเลิศ และตัดสินวงเข้ารอบชิงฯ

• วันที่ 24 มีนาคม 2556 : ประกวดรอบชิงชนะเลิศ เวทีกิจกรรม ชั้น B ตึกคอมชลบุรี
13.00-17.00 น. ทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศ / ประกาศผลและมอบรางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน
1. วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

2. เครื่องดนตรีกลางที่มีให้ได้แก่ กีต้าร์, กีต้าร์เบส, กลองชุดมาตรฐาน(กระเดื่องเดี่ยว),เครื่องดนตรีอื่นๆ สามารถใช้ได้ แต่ต้องนำมาเองและต้องแจ้งในวันที่ทำการประกวด ช่วงการลงทะเบียนรายงานตัว

3. เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดๆ เด็ดขาด ยกเว้นเอฟเฟคสำหรับกีต้าร์

4. หัวหน้าวงขอรับรองว่าเอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการ และขอยอมรับกติกา และผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ห้ามใช้เครื่องช่วยกำกับจังหวะเด็ดขาด

จำนวนรอบการประกวด และเวลาที่แต่ละวงใช้ประกวด
• รอบคัดเลือก ใช้เวลา 13 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง เพลงอิสระ ช้าหรือเร็วก็ได้
• รอบรองชนะเลิศ ใช้เวลา 13 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง เพลงอิสระ เพลงช้า หรือเร็วก็ได้ (เพลงซ้ำกับรอบคัดเลือกได้)
• รอบชิงชนะเลิศ ใช้เวลา 20 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 4 เพลง ดังนี้
1.เพลงที่ทำการแต่งเอง (ถ้าเข้ารอบให้ส่งเนื้อเพลงและคอร์ดในวันชิงฯ)
2.เพลงอิสระ 3 เพลงช้าหรือเร็วก็ได้ (ซ้ำกับรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศได้)

*** ใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด หัก 10 คะแนน

8. หลังจากที่ Sound Check จบแล้ว ให้นักร้องนำบอกอย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการด้วยว่า “เพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่ใช้ในการประกวด” เพื่อกรรมการจะให้คะแนนได้ตรงเพลง

9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถามรายละเอียด ต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว แต่หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธ์จากการประกวดได้ทันที

จำนวนรอบการประกวด และเวลาที่แต่ละวงใช้ประกวด
• รอบคัดเลือก ใช้เวลา 13 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง เพลงอิสระ ช้าหรือเร็วก็ได้
• รอบรองชนะเลิศ ใช้เวลา 13 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 2 เพลง เพลงอิสระ เพลงช้า หรือเร็วก็ได้ (เพลงซ้ำกับรอบคัดเลือกได้)
• รอบชิงชนะเลิศ ใช้เวลา 20 นาที รวม Sound Check ใช้เพลงในการประกวด 4 เพลง ดังนี้

 1. เพลงที่ทำการแต่งเอง (ถ้าเข้ารอบให้ส่งเนื้อเพลงและคอร์ดในวันชิงฯ)
 2. เพลงอิสระ 3 เพลงช้าหรือเร็วก็ได้ (ซ้ำกับรอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศได้)

*** ใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนด หัก 10 คะแนน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักเรียน – นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2556
 2. ไม่จำกัดสถานศึกษา สามารถรวมทีมจากหลาย ๆ สถานศึกษาได้
 3. สามารถสมัครได้ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา
 4. ต้องเป็นผู้มีอายุระหว่าง 15 – 23 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ขึ้นไป)
 5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ หรือชนะเลิศการประกวดโครงการ Tukcom Music Challenge มาก่อน
 6. ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 วงเท่านั้น
 7. ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครจะปรับ ให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นกันแดด ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ทุกคน
 2. รูปถ่ายแบบเต็มวงโดยมีสมาชิกทุกคนในวง ขนาด 4x6 นิ้ว (ขนาดจัมโบ้) ตกแต่งภาพได้
 3. สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 15 ปี
 4. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรนิสิต / นักศึกษา
 6. กรอกใบสมัคร ติดรูป 1 นิ้ว พร้อมบัตรนักเรียน – นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ช่องทางการสมัคร
1. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ แผนกกิจกรรม บริษัทตึกคอม ชลบุรี(สำนักงานใหญ่)
อาคาร ฮาเบอร์มอลล์ ชั้น 15 เลขที่ 4/222 หมู่10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20000 โดยจะถือเอาวันที่ 4 มีนาคม 2556
ซึ่งถือเป็นวันประทับตราลงวันที่ ณ ไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วงเล็บมุมซองว่าประกวดวงดนตรีสากล)

2. ทางอีเมล์ TK_Event_T4@hotmail.co.thโดย ต้องพิมพ์ชื่อจริงของหัวหน้าวง และเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน
(หากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไม่ได้จะถือว่าสละสิทธิ์) และเมื่อส่งแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ คุณนุ๊คนิค 083-4358205 โดยจะถือเอาวันที่ 4 มีนาคม 2556
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร (ตั้งชื่อเมล์ว่าสมัครประกวดวงดนตรี – ชื่อวง...) ส่วนหลักฐานประกอบอื่นๆ ให้นำมาส่งในวันประชุมวง

3. ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ OFFICE ตึกคอมชลบุรี เวลา 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ – เสาร์
คุณนุ๊คนิค 083-4358205 โดยถือเอาวันที่ 4 มีนาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัติ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัติ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัติ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัติ

รางวัลพิเศษ

 • รางวัลนักร้องนำยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE ทุนการศึกษา 3,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ Mango
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
13 Feb 2013 10:00 to 04 Mar 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.