^ Back to Top

ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก EMOTIONAL VALUE

ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก EMOTIONAL VALUE

EMOTIONAL VALUE “คุณค่าแห่งความห่วงใย ” คืออะไร? จากความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และคู่แข่งทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การออกแบบโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวคงไม่พอ นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจแนวโน้ม และความต้องการของผู้บริโภคให้ถ่องแท้เสียก่อน ในปัจจุบันผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อสินค้า ที่สามารถตอบสนองคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) มากกว่าแค่เพียงประโยชน์ใช้สอย ดังนั้นคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) จึงกลายเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่แฝงอยู่ในตัวสินค้า ซึ่งการลงทุนคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Value) นั้นไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมาย แต่กลับทำให้เกิดความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ท่ามกลางคู่แข่งจำนวนมาก เปรียบเสมือนความประทับใจ และความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์

ปัญหาโลกร้อนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วโลก และเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้แนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป ดังนั้นการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุจึงควรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอก็เช่นกัน ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสามารถตอบสนองคุณค่าทางอารมณ์ขั้นสูง ซึ่งมากกว่าคุณค่าทางอารมณ์ส่วนบุคคล นั่นคือความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และช่วยลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติล้ำค่าให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป

ชิงรางวัล

 • ชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

การประกวดแยกเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 “ฤดูร้อน Summer 2011”
เด็กชาย-หญิง อายุ 2 – 10 ขวบ 10 แบบต่อ Collection

ประเภทที่ 2 “ฤดูหนาว Winter 2011”
เด็กชาย-หญิง อายุ 2 – 10 ขวบ 10 แบบต่อ Collection** นักออกแบบจะต้องออกแบบชุดเด็กชาย 5 ชิ้น และชุดเด็กหญิง 5 ชิ้น โดยเสื้อ กางเกงหรือกระโปรง หมวก รองเท้า อื่นๆ นับเป็น 1 ชิ้นทั้งสิ้น**

กำหนดการ

 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
 • รอบคัดเลือก วันที่ 5 มีนาคม 2553 สถานที่ : ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 12 คนจากผู้ส่งผลงานการประกวดทั้งหมด โดยผู้เข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบ แรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบจาก Mood Board เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และประกาศผู้เข้ารอบสุดท้าย 6 คนในวันเดียวกัน เดียวกัน หากผู้ส่งผลงานการประกวดคนใดไม่มาในรอบคัดเลือก ทางทีมงานฯจะถือว่าสละสิทธิ์ จากนั้นผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 6 คนจะต้องตัดเย็บผลงานโดยเลือกชุดเด็กหญิงและเด็กชายโดยตัดแบบละ 2 ชุดเพื่อใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 มีนาคม 2553 สถานที่ : บริเวณชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เวลา 14.00 – 17.00 น.

  ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบ แรงบันดาลใจที่ใช้ในการออกแบบจากผลงานจริง เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา และประกาศรางวัล** กำหนดการต่างๆในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 2. นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาการออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. นักออกแบบ หรือผู้ประกอบการด้านแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขนาดกลาง และขนาดย่อม
 4. นักออกแบบอิสระ และผู้ประกอบการห้องเสื้อต่างๆระเบียบการ/กติกาของการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. แบบเสนอภาพสเก็ตแสดงคอลเล็กชั่นการออกแบบจำนวน 10 ชิ้นงาน (เด็กชาย 5 ชิ้น เด็กหญิง 5 ชิ้น โดยเสื้อ กางเกงหรือกระโปรง หมวก รองเท้า อื่นๆ นับเป็น 1 ชิ้นทั้งสิ้น) ภายใต้ Concept Emotional Value “ คุณค่าแห่งความห่วงใย” ขนาด 60 X 42 ซม (A2) จำนวน 1 บอร์ด ติดบนพลาสติกลูกฟูก(ฟิวเจอร์บอร์ด)สีดำ
 2. ส่วนประกอบของ Mood Board : ภาพสเก็ตหรือภาพที่ลงสีเรียบร้อย ตัวอย่างสีที่ใช้ ตัวอย่างผ้าหรือวัสดุตกแต่ง (ถ้ามี) ภาพประกอบแรงบันดาลใจ
 3. อธิบายแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบไม่เกิน 50 คำ พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 4. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน / เสนอผลงาน (Drawing, Illustrator)
 5. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิชนะได้เพียง 1 รางวัล
 6. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงาน ดังนี้

  6.1 ผลงานที่มีจำหน่ายแล้วในท้องตลาด

  6.2 ผลงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ

  6.3 ผลงานที่ผ่านการประกวดหรือได้รับรางวัลจากเวทีประกวดอื่นๆ มาก่อน

  6.4 ผลงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการประกวด
 7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเป็นสิทธิ์ของผู้จัดงาน
 8. ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวด

 1. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

  1.1 แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการออกแบบ

  1.2 มีความสวยงาม สามารถผลิตและจำหน่ายได้จริง
 2. ความสอดคล้องกับหัวข้อ/แนวคิดการประกวด โดยสามารถสื่อถึงหัวข้อ/แนวคิดการประกวดได้อย่างชัดเจน และสามารถอธิบายได้
 3. ภาพรวมด้านการออกแบบ และสื่อถึงความเป็นสากล

  3.1 ลักษณะโดยรวมของผลงานและรายละเอียดต่างๆสื่อถึงความงามที่ลงตัวในภาพรวม

  3.2 ภาพรวมทั้งหมดในการออกแบบสามารถสื่อความเป็นสากล


 4. 4.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุในขั้นการผลิตต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น ชั้น 2 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-7135492 ต่อ 400, 711, 735 โทรสาร 02-712-4532
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก http://www.thaitextile.org และส่งแฟกซ์กลับมา หรือส่งอีเมลล์มาได้ที่ woranitcha@thaitextile.org หรือ fkcc.fashion@gmail.com

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Total Prize Money: 
90,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.