^ Back to Top

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูน และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

ส่งใบสมัครพร้อม ภาพวาด รอบคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 โดยถือเอาตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ

  • สมัครด้วยตัวเอง ที่ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัคร และส่งมาที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 (วงเล็บมุมซองว่า สมัครแข่งขันวาดภาพ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี เท่านั้น
โทรศัพท์ 075-672005-6
โทรสาร 075-672004

ดาวน์โหลด : กติกา + ใบสมัคร

File attachments: 
Deadline: 
27 Jul 2012 10:00 to 03 Aug 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.