^ Back to Top

(ขยายเวลา) ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "10 ภาพเล่าเรื่องเมืองปทุม"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "10 ภาพเล่าเรื่องเมืองปทุม"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "10 ภาพเล่าเรื่องเมืองปทุม" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นการพัฒนาทักษะในการถ่ายภาพรวมถึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถ เกิดการสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น สร้างการรับรู้และความเข้าใจโดยถ่ายทอดความเป็นเมืองปทุมธานีในมุมมองต่าง ๆ ผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ให้ปรากฏแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนสามารถนาภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัด สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดเป็นที่นิยมและติดอันดับเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่จำกัดอายุและเพศ

ข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดภาพถ่ายตามที่ระบุไว้
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้สมัคร 1 คน ต้องส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมแนวคิดภาพถ่าย ทั้งหมด 10 ภาพ โดยภาพถ่ายต้องร้อยเรียงเรื่องราวที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเมืองปทุมธานีในมุมมองต่าง ๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ภาพถ่ายต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
 • ผู้สมัครสามารถใช้อุปกรณ์บันทึกภาพดิจิทัลทุกชนิด อาทิ DSLR, Mirrorless, Action Camera, Drone ฯลฯ หรือหากเป็นกล้องบรรจุฟิล์มจะต้องน าส่งภาพเป็นไฟล์ดิจิทัล
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเอง ห้ามเลียนแบบ คัดลอกหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ บนภาพ โดยมีรายละเอียดการถ่ายภาพดังต่อไปนี้
  • ขนาดของภาพที่ส่งต้องมีขนาด 12 × 16 นิ้ว หรือ 4800 x 3600 pixels หรืออัตราส่วน 4 : 3 หรือขนาด 12 x 18 นิ้ว หรืออัตราส่วน 3 : 2 และส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ JPEG ขนาดความละเอียดไม่ต่ ากว่า 300 DPI (pixels/Inch)
  • กรณีถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
  • การส่งภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน JPEG ที่มีคุณสมบัติกาหนดคุณภาพที่ Maximum Quality
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงแค่การปรับสี แสงตามความจริง น้ำหนักของภาพและการลบรอยฝุ่นหรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินฯ
 • ภาพถ่ายที่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่นๆ ก่อนหน้านี้หรือเคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน ถือว่าเป็นภาพที่ขาดคุณสมบัติในการส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม stock photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระท าผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไฟล์ภาพทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จะไม่ส่งคืนให้ผู้ส่งเข้าประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิ์นาภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางราชการ การจัดพิมพ์ภาพผลงาน การประชาสัมพันธ์โครงการในสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า (โดยผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไป ดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 • เมื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขในการประกวดภาพถ่าย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกำหนดขึ้นในครั้งนี้ทุกประการ
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด รวมถึงข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด มีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ใด ๆ มิได้
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกาได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา
กำหนดรับสมัครพร้อมส่งผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ขยายเวลาถึง 31 กรกฎาคม 2567 (ปิดระบบฯ เวลา 23.59 น.)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดพร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดพร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดพร้อมโล่รางวัล จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินสดพร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,00 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา
 • โทรศัพท์ 0 2975 8940 ต่อ 413
 • เพจ Facebook กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ปทุมธานี
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
22 Apr 2024 (All day) to 31 Jul 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.