^ Back to Top

แข่งขัน "Jump Thailand Hackathon 2024"

แข่งขัน "Jump Thailand Hackathon 2024"

AIS ACADEMY ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Jump Thailand Hackathon 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท  พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับ AIS และการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม.

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ
 • เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการพัฒนานวัตกรรม เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และฝึกฝนทักษะด้านนวัตกรรม มีโอกาสต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  
 • เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนิสิต นักศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษาในทุกระดับชั้น จากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และศึกษาอยู่ในสาขาด้านเทคโนโลยี
 • มีสมาชิกในทีม ทีมละ 4-5 คน และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยเป็นที่ปรึกษาประจำทีม
 • วันนำเสนอผลงาน (Demo Day) สามารถนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถสาธิตการทำงานต่อหน้าคณะกรรมการในระยะเวลาที่กำหนดได้

กติกาและเงื่อนไขในการรับสมัคร

 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องสอดคล้องกับโจทย์การแข่งขัน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
 • ผลงานจะต้องมีความใหม่ในเชิงการบริการ กระบวนการ วิธีการแก้ปัญหา หรือการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและคนพิการของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
 • ผลงานที่นำเสนอจะต้องมีต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถสาธิตการทำงานในวันนำเสนอผลงาน (Demo Day) ได้
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมตลอดโครงการ ฯ ณ สถานที่จัดงาน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ห้ามนำผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที ผู้จัดการประกวด ฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อเผยแพร่แล้วมีบุคคลอื่นโต้แย้งทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน
  • บริษัทฯ สามารถนำผลงานไปใช้ เผยแพร่ และไปต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้า และ/หรือบริการ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ และสามารถนำไปเสนอหรือไปดำเนินการโครงการต่าง ๆ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้
  • ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถนำผลงานดังกล่าวไปใช้ เปิดเผย และ/หรือ นำไปพัฒนาร่วมกับบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของ AIS และ/หรือบริษัทในเครือ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดโครงการ  

ระยะเวลาโครงการ

 • รับสมัคร 13 มีนาคม - 30 เมษายน 2567
 • คัดเลือก 1 - 30 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผล 31 พฤษภาคม 2567
 • Hack day (กรุงเทพฯ) 29 - 30 มิถุนายน 2567
 • Meet the market 1 - 5 กรกฏาคม 2567
 • Prep and Demo day (กรุงเทพฯ) 7 - 8 กรกฏาคม 2567

เกณฑ์การคัดเลือก

 • Problem Insight and Market Demand (30%)
  • Trustable ข้อมูลที่มาและความสำคัญมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
  • Current Data ความปัจจุบัน ของข้อมูลที่นำมาใช้
  • Statistic มีการอ้างอิงข้อมูลในเชิงสถิติ
  • Target Clarify สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
 • Tech Integration and Strategic Direction (35%)
  • Digitalize แนวคิดของนวัตกรรม มีการนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้
  • AIS Technology ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีของ AIS
  • Completed M-Society's Challenge แนวคิดตอบโจทย์ของกระทรวง พม.
  • Prototype Possibility ความเป็นไปได้ในการเป็น Prototype ในวัน Hackathon
 • Impact and Feasible (20%)
  • Big Move ไอเดียที่นำเสนอสามารถแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายได้ในเชิงพฤติกรรม
  • Target Attractiveness กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงไอเดียการแก้ไขปัญหาได้ง่าย
 • Team Member and Entrepreneurship (10%)
  • Team member experiences ทีมมีความรู้ความสามารถที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้
 • Presentation (5%)
  • Professional & Creativity นำเสนอได้อย่างเข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง 15 ทีมจะได้รับเกียรติบัตรดิจิทัล (Digital Badge)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/AISJumpThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Penpichaya Wattanasirisombut / AIS

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Mar 2024 08:30 to 30 Apr 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.