^ Back to Top

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024"

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศผ่านการลงมือปฏิบัติจริงด้วยประดิษฐ์ CANSAT (ดาวเทียมขนาดเล็ก) และ ROCKET (จรวดนำส่ง CANSAT)
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชน อันเป็นรากฐานในการสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
 • เพื่อขยายโอกาสเข้าถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ให้กับโรงเรียนและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับผู้ที่สนใจ

คุณสมบัติและการสมัคร

 • เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.4 - 6)
 • กําหนดให้แต่ละทีม ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และผู้ควบคุมทีมไม่เกิน 2 คน (ผู้ควบคุมไม่นับเป็นสมาชิกในทีม)
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์2567 (ปิดรับเวลา 9.00 ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์)
 • ส่งใบสมัครกลับมาที่ระบบรับสมัคร

กำหนดระยะเวลา

 • การรับสมัคร ผ่านช่องทาง online 1 - 29 กุมภาพันธ์2567
 • กรรมการพิจารณาคัดเลือก 1 - 6 มีนาคม 2567
 • ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 7 มีนาคม 2567
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (จำนวน 15 ทีม) 23 - 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผลและมอบรางวัล 26 พฤษภาคม 2567

รางวัล และทุนการศึกษา

 • รางวัลชมเชย
  • รางวัล การเขียนโครงการได้น่าสนใจ เกียรติบัตร
 • รางวัล CANSAT
  • รางวัล CANSAT Mission Award ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Technique Award ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Best Failure Award ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Best CANSAT Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล ROCKET
  • รางวัล ROCKET Mission Award ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Deployment Award ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Aerodynamics design Award ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Best Rocket Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล CANSAT – ROCKET
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1792
 • มือถือ : 06 1334 8000
 • Inbox: CanSat-Rocket Thailand (/www.facebook.com/profile.php?id=100038803825229)
 • E-mail: FutureSkills.nsm@gmail.com

ข่าวประชาสมัพันธ์ : คุณพุทธรักษ์ หอมสมบัติ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Feb 2024 00:00 to 29 Feb 2024 09:00

Members Online

There are currently 0 users online.