^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ "Chiang Mai flower festival Photo Contest 2024"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เเละหอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ "Chiang Mai flower festival Photo Contest 2024" ภายใต้หัวข้อ "ดอกไม้งามเวียงเชียงใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 28,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานด้านภาพถ่าย และถ่ายทอดเรื่องราวความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับ ในช่วงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่
 • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผลงานภาพถ่าย และนิทรรศการภาพถ่ายดอกไม้เชียงใหมง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ

หัวข้อและรูปแบบภาพประกวด
หัวข้อ : ดอกไม้งามเวียงเชียงใหม่
บอกเล่าเรื่องราวความงามของดอกไม้ในช่วงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ อันสะท้อนความหลากหลายของดอกไม้นานาพันธุ์ ที่อยู่ร่วมกับคนเชียงใหม่มาเป็นเวลานาน ในช่วงฤดูหนาวของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่บุปผชาติต่างผลิบาน แรกแย้มอวดโฉมโชว์สีสันสวยงามรับลมหนาว ทําให้ผู้คนทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวและสร้างสีสันให่กับเมืองเชียงใหม่

ผู้ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป (ไม้จํากัดอายุ และสัญชาติ)

กฎ กติกาการประกวด

 • ผู้ส่งประกวดสามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขต การรับสมัคร
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ที่ถ่ายจากกล้องประเภทต่างๆ โดยไม่จํากัดประเภทของกล้อง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ภาพสี หรือภาพขาวดํา แนวนอน หรือแนวตั้ง โดยไม่จํากัด ขนาดและคุณภาพของไฟล์ภาพ และต้องไม่มีลายน้ําเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพรวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใดๆ ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น ทั้งนี้ต้องเก็บ File ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็น File RAW และ/ หรือ .jpg ไว้สําหรับการตรวจสอบ) โดยไฟล์ภาพต้องไม่เกิน 25 Mb.
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนําภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมี บุคคลใดมากล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้อง รับผิดชอบในการ เจรจา ตลอดจน รับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งปกป้องผู้จัดประกวด ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว) โดยผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นข้างต้นทั้งสิ้น
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ้นสุดกําหนดส่ง ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลาย น้ําเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบ และส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์ ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบ องค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจาก การกดชัต เตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถ กระทําได้ กล่าวคือ สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทําให้ภาพถ่ายนั้น ดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสินซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 • ในวันที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและตลอดระยะเวลาที่การประกวดภาพถ่ายยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้า ประกวดขอรับรองและยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับ รางวัลจาก การประกวดใดๆ มาก่อน (ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวด ภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด) และ/หรือ ไม่เคยถูกตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือ โฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่อ อินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่า จะกระทําผ่านรูปแบบ ใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้น การโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ และ/หรือไม่เป็น ภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ใน กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัย ปัญหาต่างๆ ข้างต้นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ตกลง
 • ภาพในประเภทไม้ดอกไม้ประดับ จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ที่พบหรือถิ่นกระจายพันธุ์ในประเทศไทย
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะกรรมการ ตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทําผิดกติกา หรือในกรณีที่จะต้องนําภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 • ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้ผู้จัด ประกวด คือ จังหวัดเชียงใหม่และหอภาพถ่ายล้านนา ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกันกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้า ประกวด โดยผู้จัดประกวดสามารถนําไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้และแสดงให้ เห็นถึงความงดงาม หรือ ดําเนินการใดๆ กับภาพถ่ายที่เข้ารอบนั้นได้อย่าง สมบูรณ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายหรือไม่ ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น นําไปจัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร
 • ภาพถ่ายที่ไม่เข้ารอบทั้งหมด ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการตัดสินจะลบ ไฟล์ภาพทั้งหมดทิ้ง และลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในกรณีนี้ยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายดังกล่าวเข้า ประกวดหรือเจ้าของ ภาพมีสิทธิ์แสวงหาประโยชน์จากภาพถ่ายได้อย่างสมบูรณ์
 • หากพบว่า ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีการทําผิดกติกา เช่น ภาพที่ส่งมามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือทําผิดติกา การประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้า ประกวดรายนั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ ในทุกรางวัล และหากผู้ ถูกตัดสิทธิ์ ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วม ประกวดในครั้งนั้น แม้ภาพถ่าย เหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา) ก็จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วยเช่นกัน ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ที่ถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมี การท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลคืนได้ท้งหมด
 • หากปรากฏว่าผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่นๆ อันมิได้เกิดจากการทําผิดกติกา เช่น การกรอก ข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายที่ผิดขนาด หรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสิน ให้ภาพถ่าย นั้นเป็นโมฆะตามแต่ กรณี การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกฎ และกติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎและกติกาเป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผ่านอีเมล ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ส่งภาพต้องกรอกชื่อและนามสกุลเจ้าของผลงาน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf. มาที่อีเมล cmhop@cmhop2022.org โดยถือเอาเวลาที่ส่งมา เป็นสําคัญ และจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตอบกลับไปยังอีเมลที่ส่งมาถือเป็นอันเสร็จสิ้นการ
 • ตัดสินวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อําเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ประกาศผลการตัดสิน 1 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmhop.org และ www.facebook.com/cmhopth และเพจทุกช่องทางของสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่

รูปแบบของไฟล์ภาพ
รูปแบบของไฟล์

 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้กล้องถ่ายภาพประเภทต่างๆ รวมทั้งกล้องบันทึกภาพจากมือถือ โดยไม่จํากัดประเภท
 • ฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ที่ไม่มีลายน้ํา และ /หรือเครดิตภาพ ตัวอักษรกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งหามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG. เท่านั้นไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล
 • การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพ ให้สามารถดําเนินการได้ เฉพาะการปรับสี แสง เท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้ เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
 ส่งผลงานและเอกสารประกอบมาที่อีเมล cmhop@cmhop2022.org ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะทําการตอบกลับไปยังอีเมลที่ส่งมา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน

 • การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้หัวข้อ "ดอกไม้งามเวียงเชียงใหม่"
 • แสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
 • เทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลําดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา)
  ถนนพระปกเกล้าอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  เวลา 08.30 – 16.30 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดราชการ)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 052 - 000393
 • อีเมล : cmhop@cmhop2022.org
 • เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/cmhopth
Total Prize Money: 
28,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
01 Feb 2024 08:30 to 29 Feb 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.