^ Back to Top

ประกวดนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "รางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards 2024"

ประกวดนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "รางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards 2024"

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "รางวัล Ajinomoto - FoSTAT Awards 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

ลักษณะรางวัล
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการมอบรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awards สําหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Ajinomoto-FoSTAT Awards for Outstanding Food Science & Technology Researcher) โดยจัดขึ้นปีละ 1ครั้ง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนําผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย ซึ่งผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานในด้านปฏิบัติหรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทั้งที่เป็นฐานความรู้ หรือนําไปประยุกต์ได้ และงานวิจัยต้องมาจากการวิจัยค้นคว้าของตนที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์และคุณธรรม

ประเภทรางวัล

 • Young Food Scientist Award
  • รางวัลสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร พร้อมกับได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยตลอดชีพ
  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
   • ต้องมีสัญชาติไทย
   • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่สมัคร
   • ผลงานวิจัยมีการนําไปใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
   • ผลงานที่ส่งเสนอต้องไม่เคยได้รับรางวัลในลักษณะเดียวกันนี้จากที่ใดมาก่อน
   • หากผลการพิจารณาได้รับรางวัลแล้วจะต้องนําเสนอผลงานภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2024
   • หากผลการพิจารณาได้รับรางวัลแล้วจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเมื่อมีการขอความร่วมมือ
 • Outstanding Food Scientist Award
  • รางวัลสําหรับนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จํานวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท โล่เกียรติคุณ และ เกียรติบัตร พร้อมกับได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยตลอดชีพ
  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
   • ต้องมีสัญชาติไทย
   • มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม สามารถนําไปปรับใช้ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทยโดยรวมได้อย่างชัดเจน
   • ผลงานที่ส่งเสนอต้องไม่เคยได้รับรางวัลในลักษณะเดียวกันนี้จากที่ใดมาก่อน
   • หากผลการพิจารณาได้รับรางวัลแล้วจะต้องนําเสนอผลงานภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2024
   • หากผลการพิจารณาได้รับรางวัลแล้วจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเมื่อมีการขอความร่วมมือ

เอกสารที่ต้องส่ง

 • หน่วยงานที่เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awardsสําหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ให้กรอกแบบฟอร์มเสนอรายชื่อ พร้อมแนบประวัติฉบับเต็ม (CV) โดยละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ ทั้งนี้ 1 หน่วยงาน สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลได้ประเภทละ 1 ท่าน
 • ผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
 • ผลงานวิจัยที่ส่งเพื่อขอรับรางวัลฯ(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แต่งหลัก) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับทางวิชาการ เช่น ISI, Scopus, TCI พร้อมเอกสารสิทธิบัตร
 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการ
 • เอกสาร / รายงาน หรือข้อมูลการนําผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมจดหมายหรือเอกสารเชิงประจักษ์ หรือในเชิงพาณิชย์ (จากผู้ประกอบการ)

การพิจารณาผลงาน

 • เอกสารของผู้สมัคร/ผู้ถูกนําเสนอชื่อ จะนํามาทบทวนและประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลตามเกณฑ์ที่กําหนด ในด้านคุณภาพของงานวิจัย ศักยภาพของงาน และการนําผลงานไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทย
 • คณะกรรมการฯจะพิจารณาจากผลงานวิจัยและการนําผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทย เพื่อคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นฯประเภทละ1 รางวัลต่อปี
 • การพิจารณารางวัลของคณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด โดยคําตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล

 • การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awardsสําหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ต้องมาจากการเสนอชื่อโดย หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้บังคับบัญชา ของท่านเท่านั้น (คณบดี/อธิการบดี/ผู้อํานวยการ) 1 หน่วยงาน (ระดับคณะหรือเทียบเท่า) เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขอรับรางวัลได้ประเภทละ1 ท่าน และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ สามารถส่งผลงานเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาได้1 ผลงาน พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 • ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ ที่อยู่ (ส่งไปรษณีย์)
  สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
  (โครงการขอรับรางวัล Ajinomoto-FoSTAT Awards)
  ตู้ ปณ. 1037 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม. 10903
  นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 942 8528 ต่อ 105, 082-5494046
 • โทรสาร (Fax.) 02 942 8527
 • อีเมล (E-mail) cfop@fostat.org
File attachments: 
Deadline: 
14 Jan 2024 08:30 to 31 Mar 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.