^ Back to Top

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 14 พร้อมเงินรางวัล โล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทีมละ 1 - 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรอง
 • แต่ละทีม ส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม

เอกสารและสิ่งที่ต้องส่งในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ในกรณีที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะต้องส่งส าเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 • เนื้อหาคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที
 • ผลงานจะต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ต้องเป็นคลิปที่มีความสร้างสรรค์ ไม่แสดงออกถึงความรุนแรง ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และแนวคิดในการนำเสนอต้องให้ข้อคิด ข้อเตือนใจ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เนื้อหาที่นาเสนอจะต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่นำเสนอภาพ หรือเนื้อหาของการเสพยาเสพติดในคลิปของท่าน
 • ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ผลงานจะต้องใส่โลโก้ 5 โลโก้ ประกอบด้วย
  • โลโก้โครงการ TO BE NO.1
  • โลโก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • โลโก้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โลโก้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • โลโก้บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด (จะใส่ไว้ช่วงไหนก็ได้) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยจะมีเวลาในการนำเสนอทีมละ 5 นาที ทางทีมงานจะแจ้งรูปแบบการจัดงานอีกครั้ง
 • ระยะเวลาการประกวด รวมทั้งวัน เวลา สถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนด ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmct
 • การส่งคลิปเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด

การรับสมัครและการประกาศผลรางวัล

 • รับสมัคร และส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2566 โดยสมัครและส่งผลงานผ่าน Google Form ซึ่งจะต้องอัปโหลดผลงานผ่าน TikTok ของผู้ส่งผลงาน และแนบลิงก์ผลงานมาใน Google Form ของใบสมัคร (หากทางทีมงานได้รับผลงานแล้วจะมีอีเมลตอบกลับจากทางทีมงาน หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 5 วัน กรุณาติดต่อ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870-1)
 • ประกาศผลรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีม วันที่ 10 มกราคม 2567 ทางเว็บไซต์ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1, www.mct.rmutp.ac.th หรือ Facebook.com/channelmct
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล วันที่ 18 มกราคม 2567
 • สำหรับรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) เฉพาะ 20 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเท่านั้น โดยจะนับจากยอดการกดไลค์ (กดหัวใจ TikTok) ที่อัปโหลดใน TikTok ของผู้ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ผู้ส่งผลงานอัปโหลดผ่าน TikTok ของผู้ส่งผลงาน ซึ่งสามารถอัปโหลดได้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ ระเบียบการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

 • เนื้อหาตรงตามประเด็นที่ก าหนด 30 คะแนน
 • แนวคิดในการน าเสนอ 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง) 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัล จานวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวั จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลยอดนิยม (Popular Vote) เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
 • รางวัลเนื้อหาต่อต้านยาเสพติดยอดเยี่ยม เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870-1
 • 095-6455552 (คุณชลณัฐ)
 • Facebook.com/channelmct

ข่าวประชาสมพันธ์ : K. Krit

File attachments: 
Deadline: 
15 Nov 2023 08:30 to 25 Dec 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.