^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี"

ประกวดภาพถ่าย "แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี"

กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 2. ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด 1 ภาพ
 3. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเองไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ถ่ายทอด สาระ คุณค่า ความงามของการแต่งกายด้วยชุดไทยยุคต่างๆ ในพื้นที่โบราณสถานวัดไชยวัฒนารามยามค่ำคืน และต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงกิจกรรม "ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ" ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 22.00 น.
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี ภาพขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 7. สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิ ล์ม แต่ต้องไม่เป็นภาพที่ถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
 8. ไฟล์ภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 10. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือขององค์กรอื่นใด
 12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 13. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กรมศิลปากรจะไม่ส่งคืนให้ผูู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมศิลปากร แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ กรมศิลปากรมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้กรมศิลปากร ให้ความสำคัญกับการประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงานและจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อมีการนำภาพถ่ายไปใช้
 14. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นผู้ส่งภาพเข้าประกวดประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 15. กรมศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรืออาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 17. บุคลากรในสังกัดกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 18. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2567

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการส่งภาพประกวด

 • E-mail contestayhispark@gmail.com
  โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุล
  • อายุ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  • เบอร์โทรศัพท์
  • E-mail ที่สามารถติดต่อกลับได้
  • ชื่อภาพ พร้อมคำบรรยายไม่เกิน 30 คำ
  • วันที่ถ่ายภาพ
  • แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมกิจกรรม และสำเนาบัตรประชาชนบุคคลในภาพถ่ายกรณีแข่งขันเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ วัยเกษียณสำราญ (อายุมากกว่า 65 ปี )
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลพิเศษสำหรับภาพถ่ายวัยเกษียณสำราญ (นายแบบ/นางแบบ อายุมากกว่า 65 ปี) เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 • โทร 035-242286 ต่อ 101
 • E-mail - Ayh_hispark@hotmail.com
Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Nov 2023 (All day) to 31 Dec 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.