^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม

ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม

กรมชลประทาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรจากกรมชลประทาน

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดํา แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพเข้าร่วมประกวด จํานวน 3 ภาพ ตามหัวข้อ ชีพ..ชีวา...ชล
  • ชีพ...ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงอาชีพของประชาชนที่ได้จากกรมชลประทาน
  • ชีวา....ต้องเป็นภาพแสดงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ได้จากกรมชลประทาน
  • ชล...ต้องเป็นภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมชลประทานและสามารถทราบได้ทันทีว่านี่คือกรมชลประทาน
  • ตั้งชื่อภาพในแต่ละหัวข้อ พร้อมแจ้งสถานที่ถ่าย และคําอธิบายเกี่ยวกับภาพ
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี "ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels" และ “ขนาดด้าน ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg ทั้งนี้ขนาด File Size ของภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8 MB (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทําผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนําภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์ นั้น ๆ จะสามารถทําได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทําผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนําภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งมาประกวดที่ออกขายในเว็บคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และต้องไม่นําภาพถ่ายที่วางขายจากเว็บ Stock Photo เข้าประกวดหากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รับของรางวัลทันที
 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งภาพมาทั้งในรูปแบบไฟล์และรูปแบบกระดาษ Photo ขนาด 12 x 18 นิ้ว ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
  • ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดมาที่ Cheepchicachon.RID@gmail.com
  • ส่งภาพในรูปแบบกระดาษ Photo ขนาด 12 x 18 นิ้ว มาที่ "โครงการประกวดถ่ายภาพ ชุด ชีพ ชีวา ชล" ที่อยู่ 632/3 ซอย พหลโยธิน 62 ต.คูคต อําเภอ ลําลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2566

ข้อตกลง

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมชลประทาน ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้เข้าประกวด และกรมชลประทานสามารถนําภาพถ่ายที่เข้าประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ รวมทั้งพิมพ์ หรือทําซ้ำ เพื่อใช้ในกิจการของกรมชลประทาน โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพผู้เข้าประกวด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดจริง ทางกรมชลประทานในฐานะผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน
 • คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กรมชลประทาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานภาพเข้าประกวด
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 • หากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยกรมชลประทานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

รางัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 20,000 บาท
 • รางวัลที่ชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร 094-946-5050

Total Prize Money: 
130,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Sep 2023 08:30 to 10 Nov 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.