^ Back to Top

แข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2023 / 2024" (National Round)

แข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2023 / 2024" (National Round)

สมาคมอีโอ ประเทศไทย (Entrepreneur Organization : EO Thailand) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Global Student Entrepreneur Awards 2023 / 2024" (National Round) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน GSEA ในประเทศไทย
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการได้นำเสนอความสำเร็จของธุรกิจที่มีความสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลกำไร มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณที่ดี

คุณสมบัติของผ้สูมัคร

 • เป็นนักศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทในขณะที่ลงสมัครการแข่งขัน และอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นเจ้าของ ผู้ก่อตั้ง หรือผู้ถือหุ้น และเป็นผู้รับผิดชอบหลักของกิจการ
 • ต้องเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกำไร และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน
 • ธุรกิจนั้นจะต้องรายได้อย่างน้อย 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือได้รับเงิบลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รูปแบบการแข่งขัน
เริ่มจากการแข่งขันในประเทศ โดย EO Thailand เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันรอบ Nation Round โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จากนั้นทาง The Entrepreneurs’ Organization (EO) จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบแรกในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อคัดทีมเข้ารอบ 6 ทีม และแข่งขันในรอบสุดท้ายในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อหาตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยไปแข่งขันรอบ Global Finals

ลักษณะการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องนำเสนอธุรกิจเป็นเวลา 10 นาที โดยบรรยายเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยนำาเสนอผลประกอบการทางธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและองค์ประกอบของแผนธุรกิจดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย

 • ประวัติการดำเนินกิจการ
 • เงินทุน รายรับ รายจ่าย
 • แผนการดำเนินงานในปัจจุบัน และอนาคต อุปสรรค และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
 • องค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกิจการ

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2566
 • แข่งขันรอบแรกในระดับประเทศจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2566
 • แข่งขันรอบสุดท้ายในระดับประเทศจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2567

เกณฑ์การให้คะแนน

 • 70 คะแนน : การประเมินทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
  • นักศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่ต้องการความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการหรือไม่? สามารถเผชิญกับความท้าทายในการเอาชนะ และเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือไม่?
  • นักศึกษามีประสิทธิภาพในการบูรณาการทั้ง 2 บทบาทของชีวิต ที่เป็นนักศึกษา และเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่?
  • นักศึกษาจะต้องมีลักษณะการเป็นผู้ประกอบการตามหลัก EO Core value 4 ประการดังนี้ Together we grow , Trust and Respect , Thirst for Learning , Think big, be bold
 • 30 คะแนน : การประเมินธุรกิจ
  • นักศึกษาได้แสดงความรู้พื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังปฎิบัติอยู่ในธุรกิจหรือไม่? นักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโต รายได้ และผลกำไรของธุรกิจหรือไม่?
  • นักศึกษาได้สื่อสารธุรกิจ และวิสัยทัศน์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
  • ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตหรือไม่?

เงินรางวัลการแข่งขันในรอบ National Round

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 50,000 บาท พร้อม EO Business Mentoring program และ English training for business presentation เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก
 • รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินเงินทุนสนับสนุน 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : www.facebook.com/GSEAThailand
 • E-mail : GSEAThailand@gmail.com
 • Line : @GSEATH
 • โทร : 063-5353819 ป๊อป

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Global Student Entrepreneur Awards Thailand

Contest Type: 
Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
11 Sep 2023 08:30 to 31 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.