^ Back to Top

ประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024"

ประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ASEAN Digital Awards 2024" ชิงโล่รางวัล ASEAN Digital Awards 2024 พร้อมสิทธิพิเศษ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เห็นถึงศักยภาพของผู้แข่งขันทางธุรกิจด้านดิจิทัลจากทั่วโลก
 • เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการดิจิทัลในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
 • เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการดิจิทัลไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักพัฒนาเป็นที่รู้จักและยอมรับ

ASEAN Digital Awards 2024
เป็นการแข่งขันรางวัลด้านดิจิทัลในระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และสร้างแรงจูงใจสำหรับการวิจัยและพัฒนาให้แก่นักนวัตกรรมด้านดิจิทัลในอาเซียน

ประเภทของการประกวด

 • Public Sector (PUB)
  This consists of digital products, services or programmes which are public-sector related, such as e-government.
  ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการภาครัฐหรือบริการสาธารณะ อาทิ e-government
 • Private Sector (PRV)
  This consists of digital products, services or programmes which are private-sector related, such as Industrial application, e-logistics and supply chain management, finance industry application, communication, e-health, tourism and hospitality, etc
  ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อาทิ แอปพลิเคชันอุตสาหกรรม (Industrial application) การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (e-Logistics and Supply Chain Management) แอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร (Finance Industry Application)  การติดต่อสื่อสาร (Communication) ระบบบริการสุขภาพ (e-Health) การท่องเที่ยวและการบริการ (Tourism and Hospitality) เป็นต้น
 • Digital Inclusivity (DIC)
  Digital products, services or programmes which empower citizens/consumers to participate in the digital economy and society, through equipping them with the skills, motivation and opportunities to harness the power of digital technology and to go online safely.
  ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชน/ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการสร้างทักษะ แรงจูงใจ และโอกาสในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์อย่างปลอดภัย
 • Digital Content (DLC)
  This consists of digital products and/or services which are related to the process of combining text, sound, pictures and videos to create a diversion that holds the attention (i.e. entertainment) in the form of multimedia, infotainment, immersion and interaction.
  ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรวมข้อความ เสียง รูปภาพ และวิดีโอเพื่อสร้างความสนใจ (ความบันเทิง) ในรูปแบบของมัลติมีเดีย สาระบันเทิง ความสมจริง และปฏิสัมพันธ์
 • Digital Start-up (DLS)
  Digital start-ups at an early stage of inception (i.e., with commercialised product(s) or with a minimum viable product (MVP)), which embrace digitalisation and technological advancement to improve productivity, revamp business models and raise overall living standards amongst citizens/consumers to deliver social and economic impact.
  ผู้ประกอบการดิจิทัลที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้ง เช่น ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือผลิตภัณฑ์ตั้งต้น ซึ่งรวมเอาความก้าวหน้าทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานการครองชีพ/ผู้บริโภคเพื่อทำให้สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้น
 • Digital Innovation (DLN)
  Digital products, services or programmes arising from tertiary and research institutions, which promote innovation as a key competitive advantage to create outstanding impact on the way businesses operate or greatly enhance the quality of lives for end users.
  ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมดิจิทัลที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย ซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองต่อวิธีการดำเนินธุรกิจ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 3 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงาน 7 สิงหาคม 2566 (ในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถติดต่อท่านได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์)
 • นำเสนอผลงานรอบคัดเลือก 11 สิงหาคม 2566 (นำเสนอกับกรรมการของประเทศไทย)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 (เพื่อเข้าสู่รอบระดับอาเซียน)
 • การตัดสินรอบ online (อาเซียน) สิงหาคม - กันยายน 2566
 • ประกาศผลรอบ online (อาเซียน) กันยายน - ตุลาคม 2566
 • ตัดสินรอบสุดท้าย (อาเซียน) และพิธีมอบรางวัล (ณ ประเทศสิงคโปร์) มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.depa.or.th

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจัดทำวิดีโอคลิปนำเสนอผลงานจากสำนักงาน โดยท่านสามารถนำวิดีโอคลิปไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในโอกาสต่อไปได้
 • หากผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ท่านจะได้รับการสนับสนุน ค่าเดินทางและที่พัก จากทางผู้จัดงาน ASEAN Digital Awards 2024 เพื่อนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย ณ ประเทศสิงคโปร์
 • ผลงานของท่านจะถูกเผยแพร่และเปิดโอกาสการเจรจาทางธุรกิจในตลาดระดับอาเซียน
 • ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับโล่รางวัลจากทางผู้จัดงาน ASEAN Digital Awards 2024
 • ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aseandigitalawards.com

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ส่วนส่งเสริมการตลาด
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
  เลขที่ 80 ซอยลาดพร้าว 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ผู้ประสานงาน: อิศราวรรณ คงปรีชา
  โทรศัพท์ : 088 006 8636
  Email: ddi-mp@depa.or.th
Eligibility: 
File attachments: 
Deadline: 
21 Jul 2023 08:30 to 03 Aug 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.