^ Back to Top

ประะกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2566

ประะกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2566

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประะกวดนวัตกรรม "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2566 ชิงรางวัลสมทบรัฐบาลดิจิทัล หรือ DG Awards

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฟ้นหาและคัดเลือกตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์การพิจารณา ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” และประสบความสำเร็จในมุมมองของประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 2. เพื่อสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง และถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้งานในพื้นที่ คาดหวังว่าโครงการจะก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ภาคประชาชนและหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นผลงานนวัตกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานของภาครัฐเท่านั้น
 2. เป็นผลงาน/โครงการที่เริ่มใช้งานจริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร หรือ เริ่มใช้งานจริงก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
 3. หน่วยงานผู้ส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ต้องเป็นหน่วยงานราชการในรูปแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เท่านั้น
 4. ไม่เป็นผลงาน/โครงการที่เคยได้รับรางวัลของโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2564 2565

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลด คำแนะนำในการให้ข้อมูล (File: guide.docx), ใบส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด (File: submission form.docx)
 2. ทางผู้จัดการประกวดได้จัดทำ  PowerPoint Template  หรือ  คลิปวิดีโอ  ที่ประกอบด้วยหัวข้อที่คณะกรรมการตัดสินใช้พิจารณา ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดและใช้ Template ในการให้ข้อมูลผลงานนวัตกรรมดิจิทัลของหน่วยงานท่านที่ต้องการส่งเข้าประกวด หรือท่านอาจใช้ PowerPoint Template อื่น ๆ ที่ท่านจัดทำขึ้นในการให้ข้อมูลของโครงการได้ โดยเนื้อหาควรครอบคลุมหัวข้อที่ระบุไว้ในคำแนะนำในการให้ข้อมูลเป็นอย่างน้อย
 3. กรอกข้อมูลและใส่เครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อยอมรับเงื่อนไขของการส่งผลงานเข้าประกวดใน ใบส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด พร้อมลงลายมือชื่อ สแกนใบส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ที่ได้กรอกและลงชื่อพร้อมประทับตราแล้ว ในรูปแบบ ชื่อหน่วยงาน_form1.pdf หรือ ชื่อหน่วยงาน_form1.jpg
 4. กรอกข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานในเว็บไซต์ พร้อมอัปโหลดไฟล์ PowerPoint ตาม 3) และ ไฟล์ ใบส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด ตาม 4)
 5. กดปุ่ม ส่ง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 6. ตอบคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอ และกด ยืนยัน เพื่อดำเนินการส่งผลงานนวัตกรรมดิจิทัลของท่านเข้าประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประจำปี 2566 หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณามากกว่า 1 ผลงาน ให้เริ่มขั้นตอนที่ 3) ใหม่อีกครั้ง

กำหนดส่งผลงาน
จะเปิดรับสมัครผลงานวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2566 ส่งผลงานได้ที่อีเมล dgti_awards@dga.or.th   

เกณฑ์การพิจารณา

 • หมวดที่ 1 ปัญหา     
  • ปัญหา (Pain point) และกระบวนการที่ทำให้ทราบถึงปัญหา จนเป็นที่มาของการพัฒนาผลงานที่ส่งเข้าประกวดสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างไร โดยสามารถระบุวัตถุประสงค์ของผลงานได้อย่างชัดเจน 15 คะแนน
 • หมวดที่ 2 นโยบายและแผนงาน     
  • นโยบายหรือแผน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่อย่างแท้จริง 10 คะแนน
 • หมวดที่ 3 กระบวนการทำงาน     
  • ลักษณะของ ผลงาน/โครงการ นวัตกรรมดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวด ความริเริ่มสร้างสรรค์ของผลงาน/โครงการ รูปแบบการพัฒนาผลงาน/โครงการ และผู้ร่วมพัฒนา 25 คะแนน
  • การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึงบริการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นเหมาะสมต่อการรับรู้ของประชาชน 10 คะแนน
 • หมวดที่ 4 ผลลัพธ์การพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรม     
  • เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ ผลงาน/โครงการ ที่ส่งเข้าประกวด ความสำเร็จของผลงาน/โครงการ 15 คะแนน
  • การมีส่วนร่วม และ/หรือผลตอบรับจากการใช้งานจริง กับภาคประชาชน และ บุคคลากรขององค์กร อย่างเหมาะสมเพียงใด 15 คะแนน
  • แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต (Roadmap) มีความยั่งยืน ชัดเจน และเป็นไปได้ 10 คะแนน
  • หมายเหตุ ผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลียน/เพิ่ม/ลด เกณฑ์การพิจารณาเพื่อความเหมาะสมต่อการพิจารณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-612-6060

Eligibility: 
File attachments: 
Deadline: 
08 Jun 2023 08:30 to 31 Jul 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.