^ Back to Top

ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์) ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • รูปแบบตัวอักษร
  ใช้รูปแบบตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์ ของกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตัวเต็มบรรทัด (รายละเอียดตัวอักษรดังเอกสารแนบท้าย)
 • อุปกรณ์
  • ปากกาหมึกแห้งสีน้ําเงินหรือปากกาเขียนแบบหัวสักหลาด ขนาด ๐.๑ มม.
  • แบบกระดาษคัดลายมือของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.orst.go.th หรือเพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา) หากคัดข้อความไม่จบใน ๑ แผ่น สามารถดาวน์โหลดแบบกระดาษเพื่อเขียนต่อได้

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนทั่วประเทศทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
 • ปิดรับสมัครวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 • โรงเรียนมีสิทธิ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้โรงเรียนละ ๑ คน

ขั้นตอนการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมคํารับรองสถานศึกษา และรายละเอียดต่าง ๆ จากเว็บไซต์ ๆ www.orst.go.th เพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา หรือสแกนคิวอาร์โคด (QR Code) ด้านล่างนี้
 • กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Form พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครพร้อมคํารับรองสถานศึกษาที่ลงนามและประทับตราโรงเรียนแล้ว ตามคิวอาร์โคด (QR Code) ด้านล่างนี้
 • ส่งใบสมัครฉบับจริงมาพร้อมกับผลงานการคัดลายมือตามรูปแบบที่กําหนดมายังสํานักงาน ราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วย
  • ใบสมัคร ๑ ฉบับ พร้อมรูปถ่าย
  • ผลงานคัดลายมือของนักเรียน ๑ ฉบับ
 • โดยลงทะเบียนประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจะยึดวันประทับตราเป็นสําคัญ จ่าหน้าซองถึง โครงการจัดการประกวดแข่งขันคัดลายมือสําหรับเยาวชน สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

ขั้นตอนการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  คณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาตรวจสอบเอกสารและพิจารณาให้คะแนนผลงานคัดลายมือ โดยคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๑๐ คน สํานักงานราชบัณฑิตยสภาจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ www.orst.go.th และเพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา
 • รอบชิงชนะเลิศ
  ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือสําหรับเยาวชน พุทธศักราช ๒๕๖๖ รอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๑๐ คน จะต้องคัดลายมือต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือ ตามกติกา (เนื้อหาและรูปแบบข้อสอบ) ที่สํานักงานราชบัณฑิตยสภากําหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา (ZOOM Cloud Meetings) ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และประกาศผลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ www.orst.go.th และเพจเฟซบุ๊กสํานักงานราชบัณฑิตยสภา

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ประเภทความสวยงามและความสม่ำเสมอเป็นแบบเดียวกัน (๕๐ คะแนน)
  • รูปร่างตัวอักษร ๒๐ คะแนน
  • ขนาดตัวอักษรทั้งความสูงและความกว้าง ๑๐ คะแนน
  • คุณภาพของเส้น ๑๐ คะแนน
  • การตัดคําและการเว้นวรรค ๑๐ คะแนน
 • ประเภทความถูกต้อง (๒๐ คะแนน)
  • สะกดผิด หักที่ละ ๒ คะแนน
  • คัดตกหรือเกิน หักที่ละ ๒ คะแนน
 • การจัดวางตัวอักษร สระ และวรรณยุกต์ (๒๐ คะแนน)
  • วางผิดตําแหน่ง หักที่ละ ๒ คะแนน
 • ความสะอาดเรียบร้อย (๑๐ คะแนน)
  • ขูด ลบ ขีด ฆ่า หักที่ละ ๒ คะแนน
 • ในกรณีที่คัดไม่จบข้อความตามที่กําหนดหรือจบข้อความแต่ไม่มีสระและวรรณยุกต์ ถือว่าผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ กรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • นักเรียน
  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ จํานวน ๑ รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร จํานวน ๗ รางวัล พร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร
 • ครูผู้ฝึกทักษะ
  • ครูผู้ฝึกทักษะที่นักเรียนได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนละ ๑ คน

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖ (รุจิเรข), ๓๐๒๒ (นุชจรี) หรือ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘

File attachments: 
Deadline: 
03 Jun 2023 08:30 to 21 Jun 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.