^ Back to Top

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการ "LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST"

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการ "LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST"

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจในโครงการ "LION HEALTH STARTUP BUSINESS CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 590,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • บุคคลในทีมเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • บุคคลในทีมประกอบไปด้วยสมาชิก 1 คนขึ้นไป
 • ไม่จำกัดสถานะบุคคลหรือบริษัท
 • มีแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่ได้ริเริ่ม หรือดำเนินการอยู่ โดยต้องเป็นแผนพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพสูง สามารถดำเนินการได้ผลจริง และมีผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจเพื่อสุขภาพของประเทศไทย
 • มีการกำหนดกรอบในการวัดผล รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดทางธุรกิจภายในระยะเวลาที่ชัดเจน
 • มีจริยธรรมในการคิดและพัฒนาแผนธุรกิจของตนเอง ไม่มีพฤติกรรมละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • วงเงินในการประกอบธุรกิจไม่เกิน 10,000,000 บาท

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

 • รอบคัดเลือก : คณะกรรมการจะคัดเลือกแผนพัฒนาธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ในวันที่ 11 มิ.ย. 66 ที่บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (พญาไท กทม.) จำนวน 10 ทีม โดยจะคัดเลือกจากแผนพัฒนาธุรกิจที่แต่ละทีมส่งเข้ามาใน Google Form และจะประกาศรายชื่อทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ในวันที่ 12 มิ.ย. 66 ทาง Facebook Fanpage: LION Goodness Society หรือ SMS และ Email ที่ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบและต้องการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าประกวด จะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าประกวด (หากสมัครเป็นทีม สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนแค่ 1 ท่านในการยืนยันสิทธิ์ได้)
 • รอบนำเสนอแผนงาน : ผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีมจะต้องมานำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจของท่านด้วยตัวเอง ในวันที่ 16 มิ.ย. 66 ที่บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (พญาไท กทม.) ซึ่งแต่ละทีมจะมีเวลานำเสนอทีมละ7 นาที และคณะกรรมการจะมีเวลาซักถามทีมละ 10 นาที หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือก 3 ทีมที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุด เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน
 • รอบตัดสิน : ผู้เข้าประกวดทั้ง 3 ทีม จะต้องมานำเสนอแผนพัฒนาธุรกิจรอบสุดท้ายด้วยตัวเอง ในวันที่ 29 มิ.ย. 66 ที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ ประจำปี 2566 ซึ่งแต่ละทีมจะมีเวลานำเสนอทีมละ 10 นาที และคณะกรรมการจะมีเวลาซักถามทีมละ 15 นาที หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุด เป็นผู้ชนะ

แผนพัฒนาธุรกิจที่ผู้เข้าประกวดต้องแนบมาพร้อมกับใบสมัคร จะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • Market Foundation - พื้นฐานของแผนธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยที่มาของไอเดียธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางสุขภาพกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ชัดเจน และปัญหาของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการไปช่วยแก้ไข
 • Business Idea – ไอเดีย Solution ที่ใหม่ สด แตกต่างของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีที่จะก่อเกิดรายได้ให้กับธุรกิจสุขภาพอย่างยั่งยืน เมื่อเข้าสู่ตลาด
 • Feasible Products/Tech - นำเสนอผลการทดลองของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีที่ได้คิดค้นขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลวิจัย การทดสอบ หรือการรีวิวจากลูกค้าที่จับต้องได้
 • Marketing Strategy - กลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้วางแผนไว้ หรือดำเนินการไปแล้ว รวมถึง การกำหนดกรอบในการวัดผล ตัวชี้วัดทางการตลาดที่มีการกำหนดในกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
 • Business Model - โครงสร้างรายได้ของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และแผนการเติบโตก้าวกระโดดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงโครงสร้างทีมและแผนพัฒนาบุคลากรในทีม เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ทีมงานจะโทรติดต่อตามเบอร์ที่ระบุในระบบลงทะเบียน ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยจะขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวดเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ หากติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ (บริษัทฯ จะส่ง SMS แจ้งว่าท่านสละสิทธิ์ เนื่องจากติดต่อท่านไม่ได้) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้เข้าประกวดสำรองรายถัดไป

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น
 • หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงานมากกว่า 1 แผน จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่บริษัทฯ ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ทางบริษัทฯ ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป
 • ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องสามารถมานำเสนอแผนงานด้วยตัวเอง ในวันที่ 16 มิ.ย. 66 ที่ พญาไท กทม.
 • ผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย จะต้องสามารถมานำเสนอแผนงานด้วยตัวเอง ในวันที่ 29 มิ.ย. 66 ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ 2566 ที่ไบเทค บางนา และต้องร่วมออกบูธโปรโมตสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพของท่านในวันที่ 29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น. โดยประมาณ (รวม 4 วัน) ร่วมกับบูธกิจกรรมของบริษัท ไลอ้อนฯ
 • กรณีผู้เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการได้ ไม่สามารถยกสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ซึ่งจะถือว่าสละสิทธิ์
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากพบว่าผู้เข้าประกวดมีการทุจริตไม่ว่าในรูปแบบใด คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม ได้ทาง Facebook Fanpage: LION Goodness Societyซึ่งขอสงวนสิทธิ์แจ้งให้ทราบในภายหลัง
 • ผู้เข้าประกวดสามารถดูรายละเอียด “ข้อตกลงในการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการ” เพิ่มเติมได้ที่ Link: https://bit.ly/3BGHyEW
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฏหมาย รวมถึงต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อทางบริษัทจะใช้เพื่อการหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ Link: https://www.lion.co.th/index.php/privacy

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566

รางวัลการประกวด
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 590,000 บาท เพื่อไปต่อยอดธุรกิจในฝันให้เติบโต

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 200,000 บาท และได้รับการโปรโมทธุรกิจผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์
 • รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 150,000 บาท และได้รับการโปรโมทธุรกิจผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์
 • รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 100,000 บาท และได้รับการโปรโมทธุรกิจผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์
 • รางวัลที่ 4-10 ได้รับเงินสด 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage: LION Goodness Society

Contest Type: 
Total Prize Money: 
590,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
31 May 2023 08:30 to 09 Jun 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.