^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 1

ประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 1

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมภาพถ่ายประเพณีและเทศกาลทั่วประเทศที่มีคุณภาพ สวยงาม และภาพที่ได้จากการประกวดสามารถนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้คนในประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่คุณค่าสาระความงดงามของประเพณีไทย สู่นานาชาติได้เป็นอย่างดียิ่งต่อไป

การประกวดภาพถ่าย "ประเพณี 12 เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย" ซีซั่น 1

 • ครั้งที่ 1 ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลา "ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ของปี พ.ศ. 2565 หรือปี พ.ศ. 2566" โดยต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเพณีตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด ดังนี้
  รายชื่อเทศกาลประเพณีของเดือน เมษายน, พฤษภาคม, และ มิถุนายน 2566
  • ประเพณีสงกรานต์ ทั่วประเทศ
  • ประเพณีแห่นางดาน จ.นครศรีธรรมราช
  • ประเพณีกองข้าวศรีราชา จ.ชลบุรี
  • ประเพณีแห่พญายมบางพระ จ.ชลบุรี
  • ประเพณีปอยส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน
  • ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
  • เทศกาลอาหารอร่อยเมืองภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์แห่งวิทยาการอาหาร จ.ภูเก็ต
  • พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กรุงเทพมหานคร
  • ประเพณีบุญบั้งไฟ ภาคอีสาน
  • งานบวชนาคช้าง จ.สุรินทร์
  • ประเพณีบุญกลางบ้าน สืบสานตำนานเมืองพนัส จ.ชลบุรี
  • ประเพณีการละเล่นผีตาโขน จ.เลย
  • วันอัฏฐมีบูชา จ.นครปฐม จ.อุตรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร
  • เทศกาลนาฏยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี จ.แม่ฮ่องสอน
  • ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู  จ.กาฬสินธุ์
  • งานวิวาห์บาบ๋า จ.ภูเก็ต
  • ประเพณีเกี่ยวกับการทำขวัญข้าว ทั่วประเทศ
 • ครั้งที่ 2 ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลา "ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ของปี พ.ศ. 2565 หรือปี พ.ศ. 2566" โดยต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นในประเพณีตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด ดังนี้
  รายชื่อเทศกาลประเพณีของเดือน กรกฎาคม, สิงหาคม, และ กันยายน 2566
  • ประเพณีลงเล ภาคใต้
  • ประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา จ.สระบุรี
  • ประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม
  • เทศกาลไทลื้อ“โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ” จ.พะเยา
  • ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางบก-ทางน้ำ ทั่วประเทศ
  • ประเพณีโล้ชิงช้าชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า จ.เชียงราย
  • เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ จ.เพชรบุรี
  • เวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยา จ.พะเยา
  • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์
  • ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน จ.ลำพูน
  • ประเพณีสารทเดือนสิบ ภาคใต้
  • ประเพณีแข่งเรือ ทั่วประเทศ
  • ประเพณีเกี่ยวกับการทำขวัญข้าว ทั่วประเทศ

รางวัลประจำครั้ง

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลดีเด่น จำนวน 15 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ รวมจำนวนรางวัลในซีซั่นที่ 1 ทั้งหมด 32 รางวัล มูลค่าเงินรางวัลรวมกว่า  230,000 บาท

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

 • ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน
 • ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทอด สาระ คุณค่า มรดกทางภูมิปัญญาอันดีงามของประเพณีและเทศกาลนั้น ๆ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone และ Drone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม
 • ในกรณีที่ใช้ Drone ถ่ายภาพ เจ้าของผลงานต้องเตรียมนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมดังนี้
  • "ต้องมี" หนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  • "ต้องมี" ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสําหรับใช้งานเป็นการทั่วไป (โดรน) ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • "ต้องมี" เอกสารการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอากาศยานที่ไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone Liability Insurance)
  • ในกรณีทำการบินในพื้นที่หวงห้าม หรือทำการบินสูงเกิน 90 เมตร หรือ ขึ้นบินระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น. ต้องนำหลักฐานการอนุญาตให้ทำการบิน เช่น หนังสืออนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือเจ้าของพื้นที่มาแสดง หรือต้องสามารถชี้แจงได้
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี "ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels" และ "ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels" ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet, Smartphone, หรือ Drone ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg  เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี "ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels" และ "ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels" ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า  และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงานและจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อมีการนำภาพถ่ายไปใช้
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 • บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ครั้งที่ 1
  • เปิดระบบรับภาพ 1 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
  • ประกาศภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ เปิดให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบภายใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
  • ประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • ครั้งที่ 2
  • เปิดระบบรับภาพ 1 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566
  • ประกาศภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และ เปิดให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
  • ประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • ส่งภาพประกวดได้ที่ เว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.rpst.or.th)

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รับรางวัลภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
 • วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
RPST.info@gmail.com

Total Prize Money: 
230,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Jun 2023 08:30 to 10 Oct 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod