^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำ และวัฒนธรรม"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำ และวัฒนธรรม"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำ และวัฒนธรรม" ชิงเงินรางวัล

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 • ต้องเป็นภาพที่บันทึกตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม เพ.ศ. 2566 จนถึง วันหมดเขตรับสมัครและเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่เขตจังหวัดปทุมธานี เท่านั้น
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ เท่านั้น
 • รางวัล BU Like รางวัล BU Share และรางวัล BU PROUD ขอสงวนสิทธิ์สําาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้น เนื่องจาก โครงการนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา CA004 DIGITAL PHOTOGRAPHY ภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้สมัครต้องทําการกรอกข้อมูลที่กําหนดให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฏระเบียบทางราชการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง หลักศีลธรรมและหลักปฏิบัติ ต่าง ๆ อันดีงาม ของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดง หลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอจากคณะผู้จัดการประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดําแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera,Tablet, และSmartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์มยกเว้น ภาพถ่ายจาก Drone
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้อง มี "ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ํากว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels” ในรูปแบบ ไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียก ตรวจสอบ)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทําได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาด ด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการ แต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้เพื่อใช้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • สําหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการ ฯ อาจทําการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ําเครดิตภาพตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว หรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่ง ขายตามStock Photo ทุกแห่งทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดงานจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้จัดงานแต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบ สุดท้ายไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ นํามาทําเป็น Photo Book หรือ Calendar หรือ ประมูลภาพถ่ายเพื่อนํารายได้ไปช่วยการกุศลให้แก่องค์กร หรือมูลนิธิเพื่อสังคมโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯมีอํานาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขรวมถึงรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ช่องทางการส่งภาพจะแจ้งทราบภายหลังในเพจ “ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ําและวัฒนธรรม”

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ 9 มีนาคม - 18 เมษายน 2566 (ปิดระบบเวลา 16.00 น.)
  หมายเหตุ ช่องทางการส่งภาพจะแจ้งทราบภายหลังในเพจ "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ําและวัฒนธรรม"
 • ประกาศผลการคัดเลือกภาพในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566
 • ตัดสินผลงานทั้งหมดโดยคณะกรรมการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สมาคมถ่ายภาพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย และรับมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ จังหวัดปทุมธานี (ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า) โดยทางผู้ จัดงานจะทําการแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ ทั้งนี้หากกําหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 3,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น (จํานวน 10 รางวัล) 2,000 บาท
 • รางวัล BU Like*** 1,500 บาท
 • รางวัล BU Share*** 1,500 บาท
 • รางวัล BU PROUD*** 5,000 บาท

หมายเหตุ

 • *** เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • *** เนื่องจากโครงการนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา CA004 DIGITAL PHOTOGRAPHY ภาคการศึกษาที่ 2/2565 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.ดร.พงศ์ณัชชัช กนกงานวิทโรจน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อีเมล : pongnatchat.k@bu.ac.th
 • เพจ "ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ําและวัฒนธรรม"
File attachments: 
Deadline: 
16 Mar 2023 08:30 to 18 Apr 2023 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.