^ Back to Top

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น "Prime Minister’s Export Award (PM’s Export Award)"

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น "Prime Minister’s Export Award (PM’s Export Award)"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น "Prime Minister’s Export Award (PM’s Export Award)" ชิงโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติโดยสะท้อนความโดดเด่นตามประเภทรางวัลทั้ง 7 สาขา
 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของ ไทยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับจากผู้นำประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลว่าได้พัฒนาตนเองมาจนประสบความสำเร็จถึงจุดที่สูงขึ้นและได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประเภทรางวัล

 • BEST EXPORTER รางวัลผู้ประกอบธุรกิจยอดเยี่ยม
 • BEST BCG EXPORTER รางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม
 • BEST THAI BRAND รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
 • BEST DESIGN รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม
 • BEST SERVICE ENTERPRISE รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม
  • สาขาโรงพยาบาล / ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง / คลินิกเฉพาะทาง (Health & Wellness)  
  • สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟแวร์ (Digital Content & Software)
  • สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing)
  • สาขาโลจิสติกส์การค้า (ELMA)
 • BEST OTOP รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
 • BEST HALAL รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม)

กำหนดระยะเวลา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ได้รับรางวัล

 • สิทธิประโยชน์ด้านการรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี
 • สิทธิประโยชน์ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • ได้รับคัดเลือกให้นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศได้รับพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษภายในงานแสดงในประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ คณะผู้แทนการค้าระดับสูงเยือนต่างประเทศ และการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ
  • ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ส่งออกในรูปแบบการเข้าร่วมสัมมนาการฝึกอบรมเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สิทธิประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์
  • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ หนังสือ PM’s Export Award Directory นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM’s Export Award เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม

 • pmaward.ditp.go.th
 • www.facebook.com/pmexportaward2021
Contest Type: 
Eligibility: 
File attachments: 
Deadline: 
08 Mar 2023 08:30 to 31 Mar 2023 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod