^ Back to Top

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำมันนวด สำหรับใช้ในสปา "Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023"

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำมันนวด สำหรับใช้ในสปา "Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023"

บริษัท อโลเดีย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์บรรจุน้ำมันนวด สำหรับใช้ในสปา "Alodia Massage oil Packaging Design Contest 2023" หัวข้อ "ขวดน้ำมันนวดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสปาไทย : Massage oil bottle for the sustainable future of Thai Spas." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

โจทย์
เพราะการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้โลก ต้องเริ่มจากแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิม Alodia เชิญชวนเหล่าน้องๆ นิสิตนักศึกษามาร่วมออกแบบ "ขวดน้ํามันนวดแห่งอนาคต" โดยถ่ายทอดความเป็นไทย และอนุรักษ์ความยั่งยืนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับน้ำมันนวดผิวกาย ของบริษัท อโลเดีย จำกัด ขนาด Professional use สำหรับการบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร (สามารถเข้าชมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ที่ www.alodiaspaproducts.com)
 • ให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "ขวดน้ำมันนวดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสปาไทย" ที่มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จํากัดชั้นปี และคณะ

การส่งผลงาน

 • ผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถส่งชิ้นงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงาน และทุกชิ้นผลงานจะได้รับการพิจารณาพร้อมกัน
 • ลงทะเบียน และส่งผลงานทางออนไลน์ที่ www.alodiaspaproducts.com ให้ครบถ้วน ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 โดยปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น. (GMT +7)
 • ผู้สมัครต้องส่งไฟล์ภาพผลงานบรรจุภัณฑ์ (.gif .jpeg .png .jpg หรือ .pdf) ที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

กำหนดการประกวด

 • 10 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 ส่งใบสมัคร และส่งผลงานทางออนไลน์
 • 27 มีนาคม 2566 "Finalists round" ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย
 • 4 เมษายน 2566 "Final round" รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายนำเสนอผลงานของตนเอง ให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสิน และประกาศผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล

รายละเอียดการประกวด

 • รูปภาพผลงานบรรจุภัณฑ์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้ายจะถูกนำเสนอในช่องทางออนไลน์ ของบริษัท อโลเดีย จำกัด
 • การตัดสินรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้สมัครต้องนำเสนอผลงานบรรจุภัณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบต่อหน้าคณะกรรมการโดยใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 5 นาที และตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที โดยถ่ายทอดสด ผ่าน facebook live ของ บริษัท อโลเดีย จำกัด

กติกา และเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวผู้สมัครเอง ไม่เคยโฆษณา หรือ ไม่เคยเผยแพร่ลงในเว็บไชต์ใดๆ มาก่อน และไม่อนุญาตให้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้ใด หรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 • เจ้าของผลงานทั้ง 10 คนที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบ Finalists จะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของการประกวด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ แต่หากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้จัดประกวดรับทราบ และจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีไป
 • ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อโลเดีย จำกัด แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใด ๆ ในผลงานดังกล่าวตกเป็นของ บริษัทฯ แต่ผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนำผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใด ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 • ผู้จัดประกวดจะหักภำษี ณ ที่จ่ายไว้ให้ในอัตราร้อยละ 5 จาก ผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดตามกฏหมายกำหนด
 • การยื่นใบสมัครของผู้เข้าร่วมประกวดถือว่า ผู้เข้ำร่วมประกวดตกลงปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไข ในการส่งผลงานทุกประการ และให้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับการพิจารณาและคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบ และจะไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคำวิจารณ์ดังกล่าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการและ/หรือผู้จัดโครงการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงอย่างใด

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิดในการออกแบบที่แปลกใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และโดดเด่น
 • เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้
 • บรรจุภัณฑ์มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
 • ออกแบบโดยคำนึงตามหลักสรีรศาสตร์ สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันนวดผิวกาย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1​ เงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1​ รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย รางวัลเงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/alodiaspaproducts

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท อโลเดีย จำกัด

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Feb 2023 00:00 to 20 Mar 2023 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.