^ Back to Top

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2556

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2556

ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ จัดโครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้นักเขียนได้แสดงความสามารถ และสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และค่าลิขสิทธิ์จากการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2556

  • มากกว่ารางวัลคือโอกาส โครงการประกวดงานเขียน
  • เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างสรรค์นักเขียนที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

ความเป็นมา
ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหนังสือเพื่อผู้อ่าน ทั้งมีจุดจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และวัฒนธรรมสู่ชุมชน

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย

โครงการประกวดงานเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2556 มีการประกวดงานเขียน 6 ประเภท ดังนี้

  1. สารคดี
  2. วรรณกรรมเยาวชน
  3. หนังสือภาพสำหรับเด็ก
  4. นวนิยาย
  5. เรื่องสั้น
  6. กวีนิพนธ์

คุณสมบัติของงานและผู้ส่งงานเข้าประกวด
1. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ผู้วาด ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มิใช่งานแปล-แปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

2. ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. ผู้เขียนสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท (กรณีประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพ อาจเป็นคนละคน หรือสามารถส่งงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้) และแต่ละประเภทมีกติกาเฉพาะที่ต่างกัน จึงขอให้ผู้ส่งงานเข้าประกวด ทำความเข้าใจกติกาให้ละเอียด

5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือเขียน

6. ผู้เขียนต้องจัดส่งสำเนาต้นฉบับเข้าประกวดรวม 3 ชุด

7. การทำสำเนาต้นฉบับ ผู้เขียนต้องระบุชื่อ-นามสกุล หรือนามแฝง พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้บนเอกสารแผ่นแรก หรือบนปกหน้าเท่านั้น

8. โครงการประกวดฯจะไม่ส่งคืนต้นฉบับ ยกเว้นประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก

9. โครงการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด

10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติงานเฉพาะในแต่ละประเภท
(1) ประเภทสารคดี
จัดประกวดประเภทสารคดี 3 หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก.หมวดสารคดีท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2556
ข.หมวดสารคดีชีวิต ประจำปี พ.ศ.2557
ค.หมวดสารคดีเชิงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
โดยมีกติกาดังนี้
1. เป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
2. ไม่จำกัดกลวิธีในการนำเสนอเรื่อง
3. เนื้อเรื่องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 80 หน้ากระดาษ A4
4. มีภาพประกอบเรื่อง เป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดตามความเหมาะสม

(2)ประเภทวรรณกรรมเยาวชน
จัดประกวดวรรณกรรมเยาชน 2 หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก. หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องเหนือจริง (Fantasy) ประจำปีพ.ศ.2556
ข. หมวดวรรณกรรมเยาวชนแนวเรื่องสมจริง (Realistic) ประจำปีพ.ศ.2557
โดยมีกติกาดังนี้
1. เป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
2. ไม่จำกัดความยาวของเรื่อง
3. อาจมีภาพประกอบเรื่อง หรือไม่มีก็ได้

(3)ประเภทหนังสือภาพสำหรับเด็ก
จัดประกวดหนังสือภาพสำหรับเด็ก 4 หมวด หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก. หมวดฝึกทักษะและเสริมความรู้ ประจำปี พ.ศ.2556
ข. หมวดสร้างเสริมลักษณะนิสัย ประจำปี 2557
ค. หมวดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2558
ง. หมวดสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ประจำปี 2559

โดยมีกติกาดังนี้
1. เป็นหนังสือภาพที่ส่งเสริมจินตนาการ และพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรม สำหรับเด็กวัยอนุบาล – ประถมต้น (1-5 ขวบหรือ 6-9 ขวบ) โดยไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
2. เนื้อหามีความยาว 24 - 32 หน้า ยกเว้นหมวดสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนหน้า
3. ผู้ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่อง
4. ผู้เขียนเรื่องและผู้วาดภาพอาจเป็นคนละคน หรือส่งผลงานเป็นกลุ่มหรือคณะได้

(4)ประเภทนวนิยาย
จัดประกวดนวนิยาย 3 แนวเรื่อง หมุนเวียนสลับปีกันดังนี้
ก. นวนิยายแนวรักโรแมนติก ประจำปี พ.ศ.2556
ข. นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ.2557
ค. นวนิยายแนวสะท้อนสังคม ประจำปี พ.ศ.2558
โดยมีกติกาดังนี้
1. ไม่จำกัดกลวิธีการนำเสนอเรื่อง
2. ความยาวของเนื้อเรื่อง 80 – 200 หน้ากระดาษ A4

(5)ประเภทเรื่องสั้น
1. ไม่จำกัดแนวเรื่องและกลวิธีนำเสนอ
2. เนื้อเรื่องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
3. ส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง

(6)ประเภทกวีนิพนธ์
1. ไม่จำกัดรูปแบบฉันทลักษณ์และแนวเรื่อง
2. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 สำนวน

รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ในแต่ละประเภทผลงานส่งเข้าประกวด มีเฉพาะรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลเดียว โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท อีกทั้งผลงานที่ได้รับรางวัล ยังจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ 10 เปอร์เซ็นต์ในการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ จากสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ตลอดถึงผลงานเข้ารอบสุดท้าย ก็มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาจัดพิมพ์

ระยะเวลาส่งผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556

สถานที่ส่งผลงาน
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์-หนังสือเล่ม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 65/101-103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
(วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดพร้อมประเภทผลงาน)

การพิจารณาตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณารางวัลนายอินทร์อะวอร์ด มีด้วยกัน 2 คณะ คือ (1) คณะคัดสรร และ (2)) คณะตัดสิน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้ายกลางเดือนพฤษภาคม และพิจารณาตัดสิน ประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยม ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์- หนังสือเล่ม
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02 – 422 - 9999 ต่อ 4142 – 4149
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.naiin.com และ www.amarinpocketbook.com

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2012 10:00 to 28 Feb 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.