^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 "Thailand Junior Water Prize 2023"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 "Thailand Junior Water Prize 2023"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 "Thailand Junior Water Prize 2023" ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน : Water Conservation Innovation toward Sustainability" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 • มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
 • โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
 • สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize

ลักษณะงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
 • เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของตนเองและผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานตนเองและผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ
  • ที่มาของโครงการต้นแบบ
  • จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 • โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม หรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วมในเวทีอื่นๆ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รายงานวิจัยฉบับย่อ โปสเตอร์งานวิจัย และ Clip VDO การนําเสนอ : วันนี้ – 1 มีนาคม 2566
 • ประกาศผลผู้เข้าร่วมการประกวด : มีนาคม 2566
 • จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2566 : 2 - 3 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลการประกวด : พฤษภาคม 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ เงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมายเหตุ โล่มอบให้กับสถานศึกษา ส่วนเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/globethailand2015

File attachments: 
Deadline: 
30 Nov 2022 08:30 to 01 Mar 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.