^ Back to Top

UNCOVERING THAILAND COMPETITION 2012 คิดเพื่อ(ค้นพบ)เมืองไทย

UNCOVERING THAILAND COMPETITION 2012 คิดเพื่อ(ค้นพบ)เมืองไทย

B-1 ร่วมกับ Fameline Group ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งทางมลพิษ ภัยธรรมชาติ ความเป็นอยู่ของผู้คนที่แออัด ของประเทศไทย โดยมีวัสดุจำพวกโลหะเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท

  • ไม่จำเป็นต้องอิงทฤษฎีทางการออกแบบใดๆ
  • ไม่จำกัดสถานที่ตั้งโครงการ ไม่กำหนดขอบเขต
  • ไม่จำกัดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม (อาจเป็นสถาปัตยกรรมขนาดเล็กที่สามารถกระจายตัวไปตามชุมชน ฯลฯ)

ผู้เข้าประกวดสามารถค้นคว้าหาทฤษฎีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับโครงการของตนได้ ทั้งนี้การแข่งขันจะเน้นย้ำไปที่กระบวนการคิด เพื่อนำไปสู่การค้นพบใหม่รวมถึงการให้รายละเอียด ทั้งการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง การคำนึงถึงบริบทแวดล้อมตลอดจนการแตกลายแนวคิดมาสู่งานสถาปัตยกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ (**เนื่องจากคุณสมบัติของโลหะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของการออกแบบเพื่ออนาคต โดยวัสดุโลหะจะเป็น เหล็ก อะลูมิเนียมเมทัลชีส ฯลฯ ตามแต่ผู้เข้าประกวดเลือก ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกนำมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบได้อย่างเสรี)

เงื่อนไขการประกวด

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแบบต้องเป็นนิสิตและนักศึกษาเท่านั้น (เป็นเจ้าของผลงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
  2. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ในกรณีที่พิจารณาให้รางวัลจะให้เพียงผลงานที่ดีที่สุดเท่านั้น
  3. ผลงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ใช่แนวคิดและรูปแบบที่เคยนำเสนอที่ใด มาก่อนและจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับองค์กรใดๆ ซึ่งหากเกิดความเสียหายภายหลัง ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงจะถูกตัดสินว่าผลงานเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  4. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งเข้าประกวดนั้นๆ หากแต่ B-1 มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์ แสดงผลงาน ตลอดจนแนวคิดและข้อมูลในทุกๆ ส่วนของผลงานทุกชิ้นต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
  5. ความเสียหายจากการขนส่งผลงานก่อนจะมาถึงทาง B-1 ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งทั้งหมด
  6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
  7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยผลการตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลด : กติกา
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Jun 2012 10:00 to 31 Jul 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.