^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย "OIC: Be Smart First Jobber"

ประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย "OIC: Be Smart First Jobber"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย "OIC: Be Smart First Jobber" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นกลุ่มที่กำลังจะเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงาน (First Jobber) การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัย การเดินทาง เป็นต้น จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมหรือ การยอมการรับปฏิบัติ (Practice) ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือใน การบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเครื่องมือการประกันภัยแล้ว การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยในระดับอุดมศึกษาดังกล่าว จะครอบคลุมความรู้ในด้านเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัย เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และสายงานสนับสนุนงานประกันภัย เช่น งานบัญชี งานกฎหมาย งานสื่อสาร งานวิเคราะห์และจัดการข้อมูล เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายนิสิตนักศึกษาต่อไป
 • เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและการต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการแข่งขันการนำเสนอโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงระบบ การประกันภัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้แสดงศักยภาพและนำเสนอผลงานโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ร่วมกับองค์ความรู้ด้านการประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ. สามารถประยุกต์ใช้ผลงานหรือโครงการดังกล่าวในการส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยกับประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีและสร้างเครือข่ายระหว่างสำนักงาน คปภ. และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลจํานวนไม่เกิน 5 คน
 • ผู้เข้าแข่งขัน 1 ราย สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด ได้สูงสุด 1 ผลงาน

รายละเอียดผลงาน

 • นวัตกรรมที่นําเสนอจะต้องสามารถตอบคําถามสําคัญ คือ "ส่งเสริมความรู้อย่างไรให้คนไทย เข้าถึงระบบการประกันภัยมากขึ้น" โดยผู้ส่งผลงานอาจนําเสนอนวัตกรรมที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น นิสิตนักศึกษาผู้เริ่มต้นทํางาน (First Jobber) หรือประชาชนทั่วไปก็ได้
 • รูปแบบผลงานการประกวดในรอบคัดเลือก คือการจัดทําคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อนําเสนอรายละเอียดนวัตกรรมดังกล่าวในเชิงกรอบแนวคิด หรือ conceptual idea

การส่งผลงงาน

 • ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.
 • ส่งผลงาน ได้ที่ E-mail : firstjobber@oic.or.th โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ปรากฏใน E-mail เป็นสําคัญ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับ รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร รวมทั้งการร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษ พร้อมพูดคุยกับเลขาธิการ คปภ. การเยี่ยมชมการทํางานของ สํานักงาน คปภ. และได้รับโอกาส การต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบการประกันภัย ร่วมกับ สํานักงาน คปภ. ต่อไป
 • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัลจะได้รับ รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/OICBeSmartFirstJobber

Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Oct 2022 (All day) to 09 Nov 2022 (All day)

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod