^ Back to Top

ประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำ สวนสัตว์สงขลา

ประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำ สวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์สงขลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำ สวนสัตว์สงขลา ชิงงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้ร่วมประกวด ส่งรายชื่อ พร้อมระบุความหมายสําหรับชื่อที่เสนอโดยสังเขป
 • เขียนชื่อ - นามสกุล ตามบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ในแบบฟอร์ม QR code
 • สามารถเสนอชื่อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ชื่อที่เสนอจะต้องคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง สื่อความหมายที่น่าสนใจ
 • 1 คน สามารถเสนอได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น
 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเบื้องต้น “อุ๋งน้อย”

 • พ่อชื่อ “ปีโป้”
 • แม่ชื่อ “คอนเน่”
 • เกิดเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.25 น.
 • เพศเมีย

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • เป็นชื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ไช้คำหยาบคายหรือส่อเสียดใดๆ (10 คะแนน)
 • เป็นชื่อที่ฟังแล้วติดหู เข้าใจบาย (5 คะแนน)
 • เป็นชื่อที่มีความหมายดี (5 คะแนน)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ชื่อที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ขอบสวนสัตว์สงขลา
 • รายชื่อทุกชื่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมเสมอ สวนสัตว์สงขลาขอสงวนสิทธิ์ในการเพยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้รวมกิจกรรมและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่มีชื่อของแมวน้ําที่ได้รับการคัดเลือกได้ถูกส่งมาจากผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน (ชื่อซ้ำ) คณะกรรมการจะคัดเลือกและให้รางวัล เฉพาะผู้ที่ส่งเข้ามาในระบบเป็นคนแรกเท่านั้น
 • ประกาศรายชื่อในวันที่ 10 มิถุนายน 25565 เวลา 16.00 น. ทางเพจ Facebook สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo ทีมงานจะเป็นผู้ติดต่อผู้ที่ได้การคัดเลือก พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัล ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ที่ได้รับรางวัลระบุไว้ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 หากไม่สามารถติดต่อได้จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมารับรางวัลที่สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 หมู่ 5 ถนนสงขลา – นาทวี ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตามวันและเวลาที่ทีมงานได้แจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์
 • รางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย หรือสิทธิ์ใดๆ ในรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

ติดต่อสอบถาม
งานตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 086-4981447

Total Prize Money: 
10,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
12 May 2022 08:30 to 31 May 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.