^ Back to Top

ประกวดออกแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกวดออกแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดจันทบุรี โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานการประกวดออกแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยประจําจังหวัดจันทบุรี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตผ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ เพศ
 • มีสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์การส่งผลงานประกวด

 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องออกแบบผ้าเพื่อใช้สำหรับการทอโดยใช้เทคนิคการทอแบบใดก็ได้ เช่น การยกดอก การมัดหมี่ การขิด การมัดย้อม เป็นต้น
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องใช้ลายผ้าราชวัตรเป็นลายพื้นและออกแบบลวดลายอื่น ๆ ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี
 • สีที่ใช้ต้องเป็นโทนสีเหลืองเป็นสีหลัก สามารถตกแต่งด้วยสีอื่น ๆ ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถออกแบบลายผ้าโดยไม่จำกัดเทคนิคการทำงาน อาทิ ด้วยคอมพิวเตอร์หรือสเกตซ์ด้วยมือพร้อมลงสีเสมือนจริง แล้วนำไปติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยเว้นระยะห่างจากขอบแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยรอบ ๑ นิ้ว รายละเอียดดังนี้
  • ด้านหน้า ประกอบด้วยดังนี้
   • ชื่อผลงาน
   • ภาพผลงานสำหรับการนำไปทอผ้า ขนาด A๓
  • ด้านหลัง ประกอบด้วยดังนี้
   • คำบรรยายแรงบันดาลใจ และแนวคิดในการออกแบบ
   • ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานติดอยู่มุมล่างขวา
 • ผู้เสนอผลงานต้องมานำเสนอผลงานและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่การตัดสินการประกวดให้ผู้เสนอผลงานทราบต่อไป ทั้งนี้โปรดติดตามประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดครั้งนี้ ได้ที่เฟสบุ๊คสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี www.facebook.com/chanthaburi.culture และ www.contestwar.com
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปทอผ้าได้จริง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี จะถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 • การตัดสินการประกวด : ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๑๕

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ยึดวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 • ส่งยัง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนําไปเผยแพร่ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทการทอผ้า พร้อมทั้งลวดลายและสีที่ได้รับรางวัลจะถูกนําไปทอผ้า เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๓๐ ๓๒๙๘

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

File attachments: 
Deadline: 
09 May 2022 08:30 to 31 May 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.