^ Back to Top

ประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community"

ประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community" ชิงเงินราวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี (นับเวลาจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ในการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดจะรับสมัครเป็นทีม โดยผู้สมัครจะต้องรวบรวมสมาชิกในทีม จำนวน 3 คน ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 คนสามารถเป็นสมาชิกทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาของสมาชิกทั้ง 3 คนมาพร้อมกับการส่งใบสมัครด้วย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 30 ทีม ต้นเดือนมีนาคม 2565 บนเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.eng.chula.ac.th) ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรกจะต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “Design Thinking”
 • ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) กรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และประวัติศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรมของการพัฒนาชุมชน
 • ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการจะได้รับประกาศประกาศนียบัตรจากโครงการ
 • เงินรางวัล จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล (50,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล  (30,000 บาท)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล (10,000 บาท)
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล (5,000 บาท/ทีม)

ติดต่ออสอบถาม

 • cuengworkshop@gmail.com
 • www.facebook.com/iloveenvi (จ.-ศ. 8.00-17.00 น.)
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Jan 2022 09:00 to 28 Feb 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.