^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดี ในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคม หรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม และค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนําไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อให้เกิดชุมชน สังคมแห่งความสุข และเป็นการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม

ประเภทการประกวด
การประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภททีม จํานวนทีมละ ๒ คน ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับผลงานวันสุดท้าย จํานวน ๑ คน และผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชน จํานวน ๑ คน

รายละเอียดการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบประเภทคลิปวิดีโอ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จํากัด วิธีการนําเสนอ ให้จบด้วยตราประจํากระทรวงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ “1765 สายด่วนวัฒนธรรม” (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.m-culture.go.th)
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวิดีโอที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ในใบสมัคร การประกวด
 • ไม่จํากัดรูปแบบวิธีการนําเสนอและวิธีการถ่ายทํา สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ํา ๑๐๘๐ x ๑๙๒๐ พิกเซล (Pixel)

กำหนดระยะเวลา

 • กําหนดส่งผลงานการประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
  • ส่งใบสมัครการประกวดและส่งผลงานได้ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดที่ท่านอาศัย
  • กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการประกวด ผ่านทาง Google Form และส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ที่ culture.scm@gmail.com
 • ประกาศผลการประกวดระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตามช่องทาง ที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําหนด
 • การมอบรางวัลระดับจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง
 • สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจะประกาศผลการประกวดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และระดับประเทศ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th /Surveillance, Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
 • การมอบรางวัลกรุงเทพมหานครและระดับประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรมจะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ให้ทราบในภายหลัง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • ระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัล Popular Vote จํานวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๖ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (www.facebook.com/CMe.FanPage)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Prachuap Khirikhan

Total Prize Money: 
800,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
09 Dec 2021 09:00 to 30 Dec 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.