^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สังกัดสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • ไม่จำกัดเพศหรือสถานะ
 • ช่วงระหว่างการเข้าแv่งขันต้องมีอายุระหว่าง 18–23 ปี รวมถึงกำลังศึกษาอยู่
 • ผู้สมัครสามารถลงสมัครได้ 1 คน / 1 ประเภท / 1 ไฟล์ เท่านั้น

รูปแบบและประเภทการประกวด
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 การประกวดร้องเwลงจะอยู่ในรูปแบบกำหนดส่งเป็นคลิปร้องเพลงโดยให้ผู้สมัครใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษาต้นสังกัด พร้อมบันทึกการร้องเพลง 1 เพลง / ไฟล์  ส่งผ่านทางสื่อออนไลน์เท่านั้น ทางกรรมการจะนับจากคลิปแรกที่ส่งเข้ามาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครประเภทของการแข่งขันได้ 1 ประเภท / 1 เพลง เท่านั้นประกอบด้วย

 • ประเภทเพลงลูกทุ่ง (ร้องสดเต็มเพลง ไม่มี Backing Track)
 • ประเภทเพลงไทยสากล (ร้องสดเต็มเพลง ไม่มี Backing Track)
 • ประเภทเพลงประกอบเครื่องดนตรี (ร้องสดเต็มเพลง เล่นกีตาร์ ไม่มี Backing Track)

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 • คลิปการร้องเพลงตามประเภทที่เลือกสมัคร 1 ไฟล์ (ทางกรรมการจะนับจากคลิปแรกที่ส่งเข้ามาเท่านั้น)

วิธีส่งผลงาน
ใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และไฟล์วิดีโอร้องเพลงประกวดเป็นไฟล์นามสกุล .MP4 ได้ทาง Google Form

กำหนดระยะเวลา

 • ประกาศรับสมัครและส่งผลงานประกวด ระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผลรางวัลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 • มอบรางวัลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเพลงลุกทุ่ง
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • ประเภทเพลงไทยสากล
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท
 • ประเภทเพลงประกอบเครื่องดนตรี
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02 160 1494 / 085 048 7112
 • www.facebook.com/FMSsingingcontest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุพพัต เสกทวีลาภ

Deadline: 
02 Jun 2021 09:00 to 25 Jun 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.