^ Back to Top

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19"

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19"

บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน
 • 1 รายชื่อส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 • สำเนาบัตรนักศึกษาผู้สมัคร
  (กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้แนบเอกสารการลงทะเบียนเรียนจากสถาบันต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
 • ผลงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค (Infographic) 1 ชิ้นงาน ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น  ขนาด A 4 (21.0 X 29.7 ชม.) แนวตั้ง โดยต้องมีชื่อเครดิตหน่วยงาน“CR.B9MEDIA” อยู่ด้านท้ายผลงานจะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพเพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
  • ไฟล์กราฟิคประเภท vector ที่ Create Outline แล้ว ใช้โหมดสี RGB  
  • ไฟล์รูปภาพนามสกุล PDF และ Jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 2 ไฟล์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มิถุนายน 2564
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง www.facebook.com/B9MEDIATH

วิธีส่งผลงาน
ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และผลงานทั้งหมดในรูปแบบ Zip ไฟล์ หรือฝากลิ้งค์ไฟล์ โดยกำหนดชื่อ Folder เป็นชื่อผู้ส่งผลงานการประกวด แล้วส่งมาในช่องทาง E-mail : b9mediath@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์ พร้อมของรางวัล

ติดต่อสอบถาม
B9MEDIA Line : @856yekpq

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภัทรเดช ทรงสิริวรกุล

Deadline: 
27 May 2021 09:00 to 24 Jun 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.